Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármestere 8/2020. (VI. 17.) rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.)) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 18 - 2020. 06. 18

Csákány község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében kapott, és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében pontosított felhatalmazás alapján Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását


a) kiadási főösszegét 111.465.010,- Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                               61 075 107,- Ft

               - személyi jellegű kiadások                                          20 271 256,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                       2 952 620,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                  26 330 000- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                        5 913 000,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                     4 257 070,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.           1 351 161,- Ft


  • Felhalmozási célú kiadások:                                              50 389 903,- Ft
  • beruházások                                                                           9 500 000- Ft
  • felújítások                                                                            40 889 903.-Ft


b) bevételi főösszegét 111 465 010,- Ft-ban

            ezen belül:    

  • Működési célú bevételek                                                         111 465 010,-Ft

     - önkormányzatok működési támogatásai                          48 698 062,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                                         3 400 000,- Ft

               - működési bevételek                                                           1 900 100,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                                  57 466 848,- Ft

         

  • Felhalmozási célú bevételek:                                         0,-Ft          

            - Felhalmozási célú támogatások                                     0,- Ft       

              állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

       (2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ Az előirányzat felhasználás kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.3. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


           

                Németh Endre                                                          dr. Babina Bernadett

                 polgármester                                                                      jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. június 17. napján kihirdetésre került.

  

                                                                                             dr. Babina Bernadett jegyző

Mellékletek