Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Polgármestere 7/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 18

Csákány község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében kapott, és a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében pontosított felhatalmazás alapján Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2019. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 66 642 527,- Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                  58 912 380,- Ft

               - személyi jellegű kiadások                                           18 979 500,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                        2 466 858,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                   26 899 494,- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                         6 098 711,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                     3 211 718,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.           1 256 099,- Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                               7 730 147,- Ft
  • beruházások                                                                        4 138 967.- Ft
  • felújítások                                                                           3 591 180.-Ft


b) bevételi főösszegét 124 109 375,- Ft-ban

            ezen belül:    

  • Működési célú bevételek                                                    72 686 366,-Ft

     - önkormányzatok működési támogatásai                          48 697 128,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                                        3 207 680,- Ft

               - működési bevételek                                                           2 934 363,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                                  16 496 034,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegzések                           1 351 161,- Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                  51 423 009,-Ft                    - Felhalmozási célú támogatások                      51 423 009,- Ft           

              állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 229 281 939 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

11.§ Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.


3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


           

                 Németh Endre                                                            Dr. Babina Bernadett

                   polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. június 17. napján kihirdetésre került.


                                                                  dr. Babina Bernadett jegyző

Mellékletek