Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete

Csákány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelete Csákány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 03 - 2019. 04. 04


Csákány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (IV.02.) önkormányzati rendelete

Csákány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításárólCsákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Csákány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


61.680.024,- Ft bevétellel, és 61.680.024,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                             55.330.024,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       31.402.475,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                          9.079.527,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           3.100.000,- Ft

- működési bevételek                                                             1.601.877,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                              0,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                   10.146.034,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                        55.330.024,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          12.902.760,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                        1.889.856,- Ft

- dologi kiadás                                                                      31.913.006,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                5.638.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            1.730.303,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                    1.256.099,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                          6.350.000,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele               6.350.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                           6.350.000,- Ft

- beruházási kiadások                                                             2.540.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                                3.810.000,- Ft


állapítja meg.”
2.§


A Rendelet 1-6. melléklete helyébe az 1-6. melléklet lép.


3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csákány, 2019. április 2.

                                                                                          
                        Németh Endre                                                                    Dr. Árvai Tibor

                         polgármester                                                                         aljegyző

Záradék:


A rendelet 2019. április 2. napján kihirdetésre került.Csákány, 2019. április 2.


                                                                                                                Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                    aljegyző