Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatellátásról

Hatályos: 2017. 02. 15

Csákány Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-ában adott felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. § (1) A rendelet célja, hogy Csákány Község lakosságának művelődési értékeit, kulturális szükségleteit, valamint a helyi lehetőségeket és sajátosságot figyelembe véve meghatározza az önkormányzat középtávú közművelődési feladatait. 

(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a jelenleg fennálló közművelődési színterek fenntartásáról. Ezen túlmenően az önkormányzata épít a civil szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a község kulturális életét gazdagítja. 

(3) Az önkormányzat elismeri, hogy Csákány község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.


2. A rendelet hatálya


2. § E rendelet hatálya kiterjed Csákány község területén működő azon intézményekre, közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.


3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása


3. § (1) Csákány Község Önkormányzata a kötelezően ellátandó közművelődési feladat- körében:

a) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,

b) feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,

c) támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének kialakítását, kézműves szakkörök működésével,

d) segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését – civil közösségek fórumainak biztosításával,

e) biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,

f) elősegíti az egyetemes, nemzeti értékek megismerését, valamint elősegíti azok befogadását,

g) megteremti a civil közösségek közművelődési lehetőségeit,

h) szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítésének, művelődési kezdeményezésének gondozásában,

i) törekszik a turizmus fellendítésére,

j) határon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok lehetőségének kiépítését.

k) elősegíti a nemzetiségi értékek megismerését, elősegíti azok befogadását, hagyományainak ápolását


(2)  Az önkormányzata az (1) bekezdésben vállalt feladatokat az életkori sajátosságok figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában valósítja meg, valamint lehetőséget biztosít a nemzeti kulturális értékek megismeréséhez.


4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 


4. § Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörének ellátására a  Kultúrházat (Csákány, Kossuth u. 1.) jelöli ki és működteti közművelődési színtérként. 


5. § A könyvtári feladatokat a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár (Csákány, Kossuth u. 1.) látja el, amelynek működtetéséhez az önkormányzat biztosítja a feltételeket.

6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, amelyeknek közművelődési feladatellátását támogatja.

7. § Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a nemzeti, állami rendezvényeinek megszervezésében.


5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 


8. § A kulturális törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő testület gyakorolja. Az önkormányzat működteti a közösségi színtereket, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról és beszámoltatásról.6. A közművelődési feladatok finanszírozása


9. § Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati úton elnyerhető támogatás.

10. § A község egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek megvalósítása érdekében – külön döntés alapján – az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.


7. Záró rendelkezések


11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


        Németh Endre                                                dr. Babina Bernadett 

polgármester                                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.


dr. Babina Bernadett jegyző