Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (I.28.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2020. 01. 29

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Első rész

Általános szabályok


 1. §

(1) E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Csákány község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.


(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és elérhetőségét, a szabályszegő nevét, címét vagy székhelyét, a cselekmény helyének, időpontjának és körülményének leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, a bizonyítékok csatolását.


(6) A közigazgatási hatósági eljárás

 1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 30 napon belül indítható.


(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.


(8) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.


(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható.


Második rész

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


 1. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások


 1. §

(1) Aki a község jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható
2. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások


3. §

(1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanév-tábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(4)Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.3. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások


4. §

(1) Aki

 1. a zöldfelületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, nélkül vesz igénybe;
 2. a közhasználatú zöldterületek útjain, terein a forgalmat akadályozza;
 3. a közhasználatú zöldterületeken a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki;
 4. a közhasználatú zöldterületeken a fákat engedély nélküli kivágja, kivéve a lakosság által ültetett gyümölcsfák metszését, ifjítását, gallyazását;
 5. a játszótéri eszközöket rongálja, nem rendeltetésszerűen használja;
 6. a közhasználatú zöldfelületen olyan munkát, mely a növényzetben kárt okoz, engedély nélkül – a halasztást nem tűrő eset kivételével (élet, egészség, vagyonvédelmi okból) –végez és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
 7. aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve: az engedélyezett alkalmi rendezvényt,  kulturális-, bor-, gasztronómiai-, egyházi- és sportrendezvényt, cégbemutatót, társadalmi rendezvényt, és minden év december 31. napján 20 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakot – közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
4. Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások


5.§ 

(1) Aki

a) közterületet közterület bérleti szerződéstől, közterület használati hozzájárulástól eltérően használ, vesz igénybe;

b) közterületet rendeltetésétől eltérő célra a közterület bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegésével,  a közterület használati eljárásban meghatározott előírásokat figyelmen kívül hagyásával vesz igénybe;

c) a közterület bérlőjeként az általa bérelt közterületet nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és az előírásoknak megfelelő elszállíttatásáról naponta nem gondoskodik;

d) a közterület-használati tevékenysége megszűnése után a közterületet eredeti állapotába nem állítja vissza;

e)  a község tulajdonában álló közterület rendeltetéstől eltérő használata során kárt okoz és annak helyreállítás költségeit nem fizeti meg;

f) közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne CsákányKözség Önkormányzatának tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásával, közterület-felbontási engedélyével,

g) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen;

h) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen;

i) roncsjárművet és járműkarosszériát tárol magántulajdonú ingatlanon;

j) a közterület rendeltetésének megfelelő használata során annak állagát sérti, tevékenységével annak forgalmát veszélyezteti;


közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg. 


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható5. Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások


6.§

 (1) Aki

 1. a helyi közszolgáltatással ellátott területen a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezésérő szóló önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe;
 2. az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az egyéb szilárd hulladékot annak elszállításáig környezetszennyező és községképet rontó módon tárolja;
 3. a hulladékot más ingatlana előtti közterületre vagy más ingatlanára, vagy a kihelyezésre megállapított idő előtt, vagy ömlesztve, gyűjtőedény nélkül, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényébe helyez el;
 4. hulladékgyűjtő edényt közterületre az elszállításra történő kihelyezésre meghatározott időponttól eltérő időpontban helyez ki;
 5. háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben helyezi el;
 6. lomtalanítás keretében ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre lomtalanításkor;
 7. a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szükség szerint nem gondoskodik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható6. Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások


7.§

(1) Aki 

a) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése);

b) ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal (május 15-ig, június 15-ig, július 15-ig, szeptember 5-ig) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja; 

c) az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként és az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti területet nem tartja tisztán,

d) az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, az útárok tisztán tartására, e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre vonatkozó, a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kötelességét elmulasztja;

e) közterületi tárgyat, járdát, falat engedély nélkül feliratoz, festékkel vagy más anyaggal beszennyez, firkál;

f) állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok megsértésével helyez el;


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható7. Állattartással kapcsolatos magatartások

8. §

 (1) Aki

 1. az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be;
 2. az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az állattartás során a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit nem tartja be;
 3. az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik;
 4. aki a község külterületén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja;
 5. a település külterületén, zártkertben az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható8. Temető használatával kapcsolatos magatartások


9. §.


(1)Aki

 1. a köztemetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít;
 2. A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz;
 3. a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi;
 4.  a temetőben tűzveszélyes tevékenységet úgy végez, hogy a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be.
 5. a temető területén a sírhelyekről lekerülő hulladékon kívül egyéb hulladékot a temető területére visz, vagy a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen helyez el.
 6. a temető területén éget;
 7. a temető területére – a segítő kutya kivételével – állatot visz.
 8. a temetőben a sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat, valamint a temető létesítményeit, azok tartozékait, valamint környezetét beszennyezi, áthelyezi vagy eltávolítja.
 9. a temető területén reklám, hirdetési és árusítási tevékenységet végez,


(2)Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóHarmadik rész


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.                 Németh Endre                               dr. Babina Bernadett

         polgármester                                                   jegyző
Kihirdetési záradék:

Csákány, 2020. január 28.


                                                                                                 dr. Babina Bernadett

                                                                                                             jegyző