Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.27.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 28

Csákány Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2014. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szerve külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2./2015.(II.23.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 46 520 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               47 527 000 Ft-ban,

c) maradványát                                                                           5 465 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  2., 3.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           41 606 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                      12 476 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                               2 883 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           12 525 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   14 177 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                         9 650 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás                                            1 511 000 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:             4 914 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                             190 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                 4 724 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                   0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                               0Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                       0 Ft


(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16.  melléklet szerint  14 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 14 főben  állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2014 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 5 465 000 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét    199 520 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ Az önkormányzatnak közvetett támogatása  nincs.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs .


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2014. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A   jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


    Németh Endre                                                                             Dr.  Babina  Bernadett

     polgármester                                                                                              jegyző
Záradék:


Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2015. május 27. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2015. május 27.                                                                                                                         Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                     jegyző