Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (XI.10.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (XI.10.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 11 - 2017. 03. 31

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás és a 47. § (2) bekezdése alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. § (1) E rendelet célja, hogy Csákány településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátó forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Csákány közigazgatási területét életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra


A támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok


2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra, ezen belül a közüzemi díj támogatásban részesülők

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

 (3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2 §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett
  2. azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A támogatás igénylésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2016. december 5. napjáig lehet a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A képviselő-testület meghatalmazása alapján a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, legkésőbb 2017. február 15-ig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

Záró rendelkezés


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. március 31. napján hatályát veszti.Csákány, 2016. november 10.


          Németh Endre                                                      dr. Babina Bernadett

          polgármester                                                                    jegyző


Záradék:


Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. november 10. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2016. november 10.  

                                                                                                                                        Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                                  jegyző