Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (I.23.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 01 - 2017. 02. 02

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1.§


A Rendelet 13. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege

  • 5.000 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
  • 2500,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


2. §Jelen rendelet 2017. február 1. napjával lép hatályba.Csákány, 2017. január 23.

                          Németh Endre                                          dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                            jegyző

Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2017. január 23. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2017. január 23.                                                        Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                          jegyző