Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(IV.24.) számú önkormányzati rendelete a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Hatályos: 2019. 04. 24 - 2019. 08. 12

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019.(IV.24.) számú önkormányzati rendelete

a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról


Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


  1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők számára megállapítsa azokat a helyi szabályokat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az alaptörvényben foglalt alap- közép és felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez.


Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai


2. §


  1. Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:
  1. Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2019/2020 tanévre beiratkozott, és
  2. bejelentett lakóhellyel rendelkezik Somogyzsitfa Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
  3. legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.


3. §


A támogatás mértéke


  1. A 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermeket, fiatalkorút, fiatal felnőttet 2019. évben egyszeri iskolakezdési támogatás illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke általános iskolás tanulók esetében 5.000 - Ft/fő, középfokú oktatási intézményben tanulók esetében 15.000 - Ft/fő és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében 15.000 - Ft/fő.


4. §


Az e rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2019. szeptember 30. napjáig vehető igénybe.


5. §


  1. Az iskolakezdési támogatás igénybevételét megelőzően a kérelmet benyújtó szülőnek vagy hallgatónak írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról, az 1. melléklet szerint. A tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell, az adott tanévben szeptember 30.-ig.
  2. Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.

    6. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet szerinti támogatás nyújtására.

 

7.§

    

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2019. november 1. napján hatályát veszti.


Csákány, 2019. április 24.


Németh Endre                                                                      Dr. Árvai Tibor                                                  polgármester                                                                            aljegyzőZáradék:

A rendelet 2019. április 24. napján kihirdetésre került.            Dr. Árvai Tibor

                 aljegyző