Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Csákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17

Csákány község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


  1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését


64.557.770,- Ft bevétellel, és 64.557.770,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                         56.357.770,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                    36.675.309,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                     14.791.740,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        1.710.000,- Ft

- működési bevételek                                                          2.312.020,- Ft

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele                       868.701,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                       21.362.935,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    3.311.255,- Ft

- dologi kiadás                                                                  17.346.541,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             6.988.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         5.882.026,- Ft

                                              - finanszírozási célú kiadásokat                                          1.467.013,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       8.200.000,- Ft

- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele               8.200.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                        8.200.000,- Ft

- beruházási kiadások                                                         4.400.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                            3.800.000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


 (3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


                        Németh Endre                                     Dr. Babina Bernadett

                                     polgármester                                                  jegyző

Záradék:


A rendelet 2021. február 16. napján kihirdetésre került.Csákány, 2021. február 16.


                                                                                                Dr. Babina Bernadett

                                                                                                            jegyző

Mellékletek