Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete a helyi adóról szóló 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 25 - 2015. 09. 26

Csákány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. §


Adómentesség


  1. A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól
  1.  a Htv. 52. § 48. pont szerinti lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló
  2. a Htv. 52. § 50. pont szerinti melléképület, melléképületrész
  3. magánszemélyek kommunális adója hatálya alá tartozó építmény.”


2. § Az Ör. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„7. § Adómentesség


Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  1. a nem életvitelszerűen ott lakó magánszemély tulajdonában lévő adótárgy.
  2. az önkormányzat illetékességi területén található telek.”3. § Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


      Németh Endre                                                dr. Babina Bernadett

                   polgármester                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 24.dr. Babina Bernadett

               jegyző