Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (V.25 ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 09. 25

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5 /2018. (V.25  ) önkormányzati rendelete

 az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


Csákány Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2017. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szerve külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2./2017.(II.15.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 55.371.100 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               64.474.638 Ft-ban,

c) maradványát                                                                          9.103.538 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.[1] Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           45.949.393 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                      19.180.748  Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                               2.875.240 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                           15.114.891 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3.564.772 Ft

ae)  államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          1.009.154 Ft                                               

af) működési célú kiadások                                                             4.204.588  Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5.  melléklet szerint állapítja meg.

7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:             9.421.707 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                               3.407.877  Ft

b) felújítások:                                                                                                      6.013.830  Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                       0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                          0  Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                            0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                   0 Ft


(3)[2] Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 17. melléklet tartalmazza.


10.§.[3] Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4., és az 5.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 13. és 14.  melléklet szerint  13 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13 és 14.  mellékletben feltüntetettek alapján 13 főben  állapítja meg.

7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2016 évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 9.103.538 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 23. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét    195.388.002 Ft-ban állapítja meg, a 24. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2017 december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ Az önkormányzatnak közvetett támogatása  nincs.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs .


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A   jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


    Németh Endre                                                                             Dr.  Árvai Tibor

     polgármester                                                                                         aljegyző
Záradék:


Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. V. 24. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2018 V.24.                                                                                                                       Dr. Árvai Tibot

                                                                                                                            aljegyző[1]

Módosította a 6/2018.(IX.24.) sz. önkormányzati rendelet                                    hatályos: 2018.09.25.-től

[2]

Módosította a 6/2018.(IX.24.) sz. önkormányzati rendelet                                    hatályos: 2018.09.25.-től


[3]

Módosította a 6/2018.(IX.24.) sz. önkormányzati rendelet                                    hatályos: 2018.09.25.-től​