Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2016. (V.26.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el.


1. §


A Rendelet 3.§-a  az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi  módosított előirányzatát


73.556 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

         73.556 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással


állapítja meg.
Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                  54.216 e Ft-ban • a működési célú kiadásokat                                              54.216 e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             14.580 e Ft-ban 
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                         2.416 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              19.410  e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                              6.857 e Ft-ban
 • egyéb működési kiadás                                        10.059 e Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                   0  e Ft-ban
 • ÁH megelőlegezés vt                                               894  e Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                              19.340  e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradvány                                       5.460 e Ft-ban
  • felhalmozási bevétel                                             13.880 e Ft-ban  
 • a felhalmozási célú kiadást                                               19.340  e Ft-ban

állapítja meg.2.§

A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép

3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Csákány, 2016. május 26.

 Németh Endre                                            Dr. Babina Bernadett

  polgármester                                                             jegyző


Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016.május 26. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2016.május 26.                                                                                                                      


                                                                                                                                     Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                                                                  jegyzőMellékletek