Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XI.28) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőknek járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

Hatályos: 2014. 11. 28 - 2019. 12. 03

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:          

 1. §


 1. Csákány Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével – a képviselőknek.
 2. A képviselő havi tiszteletdíja 22.000 Ft, azaz huszonkettőezer forint.
 3. A képviselő-testület bizottsága által megválasztott bizottsági tagokat, bizottsági elnököt a képviselői tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj nem illeti meg.
 4. A képviselő költségeinek megtérítését az Mötv. 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint igényelheti.


 1. §


 1. A képviselőt, ha feladatai ellátásában 90 napon keresztül vagy azt meghaladóan akadályoztatva van, az akadályoztatás időtartamára a tiszteletdíj nem illeti meg.
 2. A képviselő akadályoztatását haladéktalanul köteles a polgármesternek bejelenteni.


 1. §


 1. A tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható attól, aki három egymást követő testületi ülésen igazolatlanul nem vesz részt.
 2. Nem minősül igazolatlan távollétnek:
 1. a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység,
 2. állampolgári kötelezettség teljesítése,
 3. a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével összefüggő hivatalos bel-vagy külföldi kiküldetés,
 4. keresőképtelenséggel járó betegség,
 5. egyéb méltányolható személyes ok.
 1. A tiszteletdíj mérséklésének időtartama 3 hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 15 %-a. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés megismétlése esetén a tiszteletdíj mérséklésének időtartama 6 hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 25 %-a.
 2. A távollét igazolásául szolgáló okiratokat legkésőbb a képviselő-testületi ülés napjáig, a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben pedig az ok megszűnését követően haladéktalanul a polgármesterhez kell benyújtani.
 3. A tiszteletdíj mérséklésére a polgármester tesz javaslatot az Önkormányzat Képviselő-testületének.


 1. §

A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. A kifizetésről a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


 1. §


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
 2. A rendelet rendelkezéseit 2014. október 12-étől kell alkalmazni.
 3. Hatályát veszti Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló, 3/2008(II.25.)  számú Önkormányzati rendelete, továbbá a 11/2014.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete.Csákány , 2014. november 28.


      Németh Endre                                                                   Dr. Skoda Lilla

       polgármester                                                                       jegyző
Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2014. november 28. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2014. november 28.                                                                                                     Dr. Skoda Lilla

                                                                                                                                                                  jegyző