Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008 (II.25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2008.(II.25.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjáról a 11/2014. (IV.29.) .) sz. Ök. rendelettel módosítva Egységes szerkezetben

Hatályos: 2014. 04. 29 - 2014. 11. 27

 Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és a képviselők juttatásairól szóló 1994. évi LXIV. tv. 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed Csákány Önkormányzat Képviselőtestületének tagjaira.


2. §.


A képviselőtestület tagjai havonta 22,000,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.

                                                                                                                 

3. §.


A tiszteletdíj kifizetésére a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig utólag, december hónapban a tárgyhó 15. napjáig kerül sor.


4. §.


(1)  A 2. §-ban meghatározott tiszteletdíjra csak azokra a hónapokban jogosult a   képviselőtestület tagja, amely hónapokban a testület munkájában, elsősorban a képviselőtestületi ülésen történő megjelenéssel részt vesz.     


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól kivétel képez az az eset, ha a képviselőtestület tagjának betegség vagy más elháríthatatlan ok miatt a testületi ülésen történő megjelenése lehetetlenné vált, és ezen okot a képviselőtestület tagja legkésőbb a testületi ülést megelőző napon a polgármesternek jelzi. 


5.§.


  1. Jelen rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba. 
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Csákány, 2014. április 28.
Németh Endre sk.                                                                        dr. Babina Bernadett sk.

polgármester                                                                                         aljegyző


Záradék: Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 2014. április 29. napján kihirdetésre került.                                                                                                                                                                                                                                                     

dr. Babina Bernadett

                                                                                                                    aljegyző