Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.28.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 01. 01

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés d.) és g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.  I. Fejezet


Általános szabályok1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Csákány Község önkormányzata illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

       (2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

       (3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.


2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

        (2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

        (3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

        (4) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

       (5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani. (1. sz. melléklet)

       (6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

      (7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.

           (8) A települési támogatásra csak az jogosult, akinek az önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn.3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.


4. § A pénzbeli ellátások kifizetése utalással vagy házipénztáron keresztül történik.


5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

       (2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

       (3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

       (4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.


6.§ A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Szt. 17.§-24.§-ai az irányadóak.
II. Fejezet


Pénzbeli szociális ellátások7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.


8. § A pénzbeli települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

1. rendkívüli települési támogatás,

2. települési temetési támogatás;

3. települési letelepedési támogatás

4. újszülötti támogatás

5. tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás

6. időskorúak karácsonyi támogatása

         7. hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás.

      b) rendszeres települési támogatás:

8. települési lakásfenntartási támogatás

9. települési támogatás beteggondozás céljára.


         A/ Eseti települési támogatások


1. Rendkívüli települési támogatás


9. § (1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb   50.000,-Ft-ig terjedő összegben önkormányzati segélyben részesülhet az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal nem rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.

 (2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a rendkívüli települési támogatásra való rászorultságát.

      (3) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján rendkívüli települési támogatást elsősorban azoknak a személyeknek kell nyújtani:

a) akinek legfeljebb 3 haviközüzemi díjtartozása halmozódott fel, és azt önerőből nem tudja

b) akinek közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,

c) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,

d) akinek a tüzelőanyag megvásárlása nehézséget okoz,

e) aki közgyógyellátásra nem jogosult, és a gyógyszerköltségét nem képes megfizetni,

f) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni,

g) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,

h) akinek gyermeke hátrányos helyzetű,

i) akinél önmaga vagy közeli hozzátartozója betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,

j) aki hosszabb ideig történő kórházi gyógykezelés, tartós betegség, baleset miatt jelentős jövedelem kiesése keletkezett,

k) aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,

l) akinek a családjában haláleset történt.


10. § (1) Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

         (2) Rendkívüli települési támogatás a családban élők részére évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.2. Települési temetési támogatás11. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

         (2) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet

a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy

b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.

         (3) A támogatás összege kérelmenként 50.000 Ft.

         (4) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

         (5) A kérelmezőnek a kérelméhez a (3) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

         (6) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.

       (7) A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kell döntést hozni.3. Települési letelepedési támogatás


12.§ (1) A támogatás igényelhető

a) lakásvásárlás esetén a lakcímbejelentést követő 60 napon belül

b) lakóingatlan építés esetén az építési engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő lakcímbejelentéstől számított 60 napon belül, feltéve, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.

       (2) A támogatás jelen rendelet függelékét képező kérelem formanyomtatvány felhasználásával igényelhető.

       (3) A kérelemhez csatolandó:

 - kérelmezővel együtt költöző hozzátartozók jövedelemigazolása

 - vagyonnyilatkozat

- házassági anyakönyvi kivonat, élettársi együttélésről nyilatkozat, bírósági ítélet/végzés

- adásvételi szerződés

- jogerős építési/használatbavételi engedély

      (4) A kérelem elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a döntés végrehajtásáról a hivatal gondoskodik.

      (5) A kérelmező/k csak egy alkalommal részesíthető/k támogatásban.

      (6)A letelepedési támogatás mértéke legfeljebb 1.000.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként adható.

      (7) A kérelmező a letelepedési támogatást a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben köteles visszafizetni az önkormányzat részére, amennyiben a kérelem elbírálását követő 5 éven belül az ingatlant - amelyre tekintettel a letelepedési támogatást megítélték számára – elidegeníti, birtokából kikerül. Az ingatlan tulajdonjogának változását annak megtörténtétől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnak bejelenteni.
4. Újszülötti támogatás


13. §  (1) Az önkormányzat az újszülött gyermek fogadásának előkészítéséhez a családoknak egyszeri támogatás nyújt.

          (2) A támogatás az új szülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából a törvényes képviselő kérelmére   a Csákányi bejelentett lakóhellyel rendelkező  újszülött ruházatára, élelmezésére, gondozása során felmerülő egyéb költségekre max. 30.000,- Ft összegben állapítható meg.

        (3) A támogatáshoz be kell csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a kérelmező szülő nevére szóló a (1) bekezdésben foglalt kiadásokat tételesen tartalmazó számlát, valamint  az  illetékes védőnő igazolását arról, hogy az anya gyermek születésének időpontjában a gondozásában állt.

      (4) A támogatás összege a számlán szereplő – a gyermek születésével kapcsolatos  kiadások – mértékéig, de  maximum 30.000,- Ft-ig terjedhet.

      (5) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.  A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 60 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.

     (6) Az új szülötti támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


5. Tanulmányokhoz kapcsolódó támogatás


14. § (1) Az önkormányzat támogathatja a felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat folytató szociálisan hátrányos helyzetben lévő hallgatókat.

         (2) A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásáról évente határozattal dönt.

         (3) A pályázók a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásában foglaltak szerint igényelhetik a támogatást.

         (4) Az ösztöndíj összegét – az önkormányzat költségvetésének függvényében - a pályázók jövedelmi, szociális viszonyai alapján a képviselő-testület állapítja meg.   


15. § (1) Az önkormányzat az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével iskolakezdési támogatást állapíthat meg a család jövedelmi viszonyai alapján az általános iskola, középiskola nappali iskolarendszerű oktatásában részesülő gyermek, fiatal felnőtt részére az iskolakezdés anyagi terheinek ellentételezésére.


        (2) Az iskolakezdési támogatás mértékét– az önkormányzat költségvetésének függvényében - a képviselő-testület állapítja meg.   


        (3) A kérelmet miden év augusztus 1-től október 31. napjáig lehet benyújtani, melynek elmulasztása jogvesztő.


(4) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást és a tanulói jogviszony igazolását.6. Időskorúak karácsonyi támogatása


16. §  (1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére karácsonyi támogatást nyújthat  a téli időszakban jelentkező többlet kiadásaihoz való hozzájárulásként az arra jogosultak részére:


(2)   Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Csákányban bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

b) az adott évben a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy december 31-ig betölti.


(3) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, jogosultanként legfeljebb 50.000 Ft összegben állapítható meg.


(4) A jogosultak részére a támogatást a képviselő-testület állapítja meg. A  támogatások kiosztását a képviselő-testület az időskorúak részére szervezett ünnepségen átvételi elismervény ellenében  adja át.


(5)   Azon jogosultak, akik a (4) bekezdésben foglaltak szerint a karácsonyi támogatást nem tudják átvenni, azok adott év december 31-ig vehetik át. A határidő jogvesztő.

(6)   Az át nem vett karácsonyi támogatást a képviselő-testület a rendkívüli települési támogatásra jogosult igénylők részére osztja ki.7. A hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás


17. § (1) Az adott év vonatkozásában a hulladékszállító gyűjtőedényzet után megfizetett közszolgáltatási díj támogatásban részesíthető az a csákányi természetes személy ingatlanhasználó, aki a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él és hátraléka a szolgáltató felé nincs és köztartozása az önkormányzat felé nem áll fenn.


(2) A képviselő-testület a hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás oda ítéléséről az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi lehetősége függvényében dönt.
B./ Rendszeres települési támogatások8. Települési lakásfenntartási támogatás18. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

         (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, illetve 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

         (3) A kérelmezőnek a kérelemhez az utolsó havi számlákkal igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.

         (4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés, és a tüzelőanyag ára.

              (5) Amennyiben a kérelmezőnek nincs számlával igazolható kiadása, akkor jogosult a támogatásra, ha a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 22.800,- Ft-ot.

             (6) A települési lakásfenntartási támogatás megszűnik:


  1. a jogosultság lejártával,
  2. a jogosult lakóhelyének megváltozásával,
  3. a jogosult büntetés-végrehajtási intézetbe kerülésével jogerős ítélet alapján,
  4. a jogosult halálával.


19. § (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 6 és maximum 12 hónapra lehet megállapítani.

        (2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 5.000 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 3.000 Ft, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

            (3) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.20. § A Képviselő-testület a települési támogatásokra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg:

a) tiszta legyen

aa) a kérelemmel, illetve az ellátással érintett lakás vagy a ház (a továbbiakban: ház),

ab) a ház udvara, kertje,

ac) a ház kerítéssel - kívül - határos területe, a járda,

b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen,

c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot,

d) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot.


21. § (1) A 20. § a) pont ab) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha

a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban található, és

b) az udvar, kert zöldfelülete karbantartott, mely alatt évente rendszeres kaszálást kell érteni

(2) A 20. § a) pont ac) alpontjában meghatározott feltétel akkor teljesül, ha

a) szilárd kommunális hulladéktól mentes a házzal érintett ingatlan (továbbiakban: ingatlan) kerítéssel - kívül - határos területe és a járda, és

b) a kerítés és a járda közötti terület, járda hiányában a közútig tartó terület karbantartott, mely alatt évente rendszeres kaszálást kell érteni, és

c) a téli hónapokban megtörténik a járda síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása, és

d) az érintett területen az őszi lomb eltakarítása legkésőbb november 30-ig megtörténik, és22. § A 20. §-ban meghatározott feltételeket a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni.


23. § A jegyző a 20. §-ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 15 napos határidő kitűzésével szólítja fel meghatározott kötelezettség nem teljesülésekor.


    24. §  A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultságról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
9. Települési támogatás beteggondozás céljára


25.§ (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy - aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel - ápolását, gondozását végző hozzátartozónak beteggondozási támogatást e rendeletben meghatározott feltételek esetén a képviselő-testület állapíthat meg. A méltányosságból megállapított beteggondozási támogatás jogosultság feltételeinek fennállását a képviselő-testület kétévente felülvizsgálja.

(2)  A nagykorú személy után, méltányosságból történő beteggondozási támogatás
megállapítás feltételei:

a.)   az ápolt személy állapotára vonatkozó házi orvosi igazolás csatolása,

b.)   a polgármester felkérésére a Szociális Módszertani Központ szakvéleménye, mely igazolja, hogy az ápolás szükséges, és az ápolás az általánosan elvárhatóan meghatározott feltételek szerint zajlik, többek között ápoló gondoskodik

·       az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről, különösen a megfelelő étkeztetéséről,

·       gyógykezeltetéshez, gyógyszerhez való hozzájutásáról,

·       egyéb alapápolási feladatok ellátásáról,

·       az ápolásra szoruló és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményeinek biztosításáról,  különösen  mosdatásáról,  fürdetéséről, ruházatának,  ágyneműjének mosásáról,

·       az ellátott lakásának takarításáról, tisztántartásáról és fűtéséről,

·       az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről,

c.)   nem esik az Sztv. 42. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek alá,

d.)   a gondozás más módon nem oldható meg,

e.)                 gondozott jövedelmének egy havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, és  a kérelmező családjában az  1 főre jutó jövedelem, az  ápoló kérelem benyújtását megelőző  jövedelmének figyelembe vétele nélkül , nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének  kétszeresét

f.)                  a gondozó és gondozott nem kötöttek eltartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést.

26. § (1)Az ápoló a beteggondozási támogatás folyósítása alatt kereső tevékenységet
folytathat, feltéve, hogy munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát nem haladja meg és más rendszeres pénzellátásban nem részesülhet.

(2)   A beteggondozási támogatás összege   havonta   az ápolási díj központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszegének 80 %-a, melynek
folyósításáról havonta utólag minden hónap ötödik napjáig kell gondoskodni.


(3) A beteggondozási támogatás megszüntetésre kerül, amennyiben az ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy az ápolást végző személy a (2 ) bekezdésben foglalt feladatait nem vagy csak részben látja el, illetve a feltételek fennállásában változás áll be és a felülvizsgálat alapján a további folyósításra nem jogosult.


(4) A beteggondozási támogatás megszüntetése, megszűnése esetén a támogatás a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg.


27. § (1) Azon ellátottak, akik 2015. február 28-án méltányossági ápolási díjban részesülnek, 2015. március 1-jétől a települési támogatás e jogcímen nyújtott formájára jogosultak.

(2) )A beteggondozási támogatással kapcsolatos eljárás során az Sztv. és a végrehajtására kiadott rendelet ápolási díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
III. Fejezet


Természetben nyújtott szociális ellátások28. § (1) A természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátásokat nyújtja:

a) köztemetés.

         (2) A természetbeni ellátás formái a következők lehetnek:

a) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, vagy

b) tankönyv - és tanszervásárlás, vagy

c) tüzelő vásárlás

     d) Mikuláscsomag támogatás.

(3) A (2) bekezdés a), b), pontjai szerinti természetbeni ellátást lehetőség szerint közvetlenül az ellátó intézménynek, a forgalmazónak, a szolgáltatást nyújtónak kell folyósítani.10. Köztemetés


29. § (1) A köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja.  A köztemetést a polgármester rendeli el.


    (2) Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll a képviselő-testület a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül benyújtott kérelemre a köztemetés költségének megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt az alábbiak szerint:


a) A köztemetés költségeinek felét elengedheti, ha az eltemettetésre köteles személycsaládjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem éri el.


b) Mentesítheti a köztemetés költségeinek megfizetése alól az eltemettetésre köteles személyt, ha vagyona nincs és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.11. Mikuláscsomag támogatás


30. § (1)  A települési önkormányzat képviselő-testülete hivatalból a Somogyzsitfán  lakóhellyel rendelkező 0-14 éves korú gyermekek részére a   Télapó napi  rendezvényen települési mikuláscsomagot biztosíthat természetben, elsősorban élelmiszer csomag formájában.

                   (2) A támogatás mértéke maximum 2.000,- Ft értékű élelmiszer/édesség csomag.

       (3) A jogosult gyermekek szülői a támogatás átvételét aláírásukkal igazolják.


(3)   A jogosultak részére a támogatást hivatalból átruházott hatáskörben  a polgármester  állapítja meg, a támogatások kiosztását a képviselő-testülete szervezi meg.


IV. Fejezet


Szociális alapszolgáltatások31. § (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körében

a) étkeztetés

b) a családsegítés, és

c) a házi segítség nyújtás

szociális alapszolgáltatási formák igénybevételi lehetőségét biztosítja.
11. Étkeztetés


32. § A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét az önkormányzat az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg. A térítési díjakat az 2. melléklet tartalmazza.


33. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen


a) 62 év feletti életkoruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.


       (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről másképpen gondoskodni.


       (3) Az étkeztetés biztosítása az ellátottak szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:

a) elvitelének lehetővé tételével,

b) koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére lakásra szállításával.


      (4) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat a Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Konyháján keresztül biztosítja.


      (5) Az étkeztetésre vonatkozó kérelmet erre rendszeresített nyomtatványon a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával lehet kérelmezni. A nyomtatvány átvehető a fenti Hivatalban.


     (6) A kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól részletesen nyilatkozni. A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló  igazolást, illetve nyilatkozatot.


    (7) A térítési díjat az ellátott, gyermek esetében, pedig a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles megfizetni.


    (8) Annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át az étkezés térítési díja részben vagy egészben elengedhető.


    (9) A személyi térítési díjat a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület által meghatalmazott polgármester határozatban állapítja meg. Az igénylő és a polgármester az étkeztetés igénybevétel egyéb feltételeiről megállapodást köt. A megállapodás szövegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


   (10) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.


   (11) A koruk vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére az ebéd házhozszállításáról az önkormányzat falugondnoki szolgálat útján gondoskodik.


34. § (1) A személyi térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén a polgármester a kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.


        (2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a polgármester negyedévenként összesítésben jelenti a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Csákányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.


35. § (1) Az étkeztetés ellátása megszűnik:


a) az ellátott, vagy törvényes képviselője kérelme alapján,

b) az ellátott halálával,

c) 2 havi térítési díj fizetésének elmaradása esetén.12. Házi segítségnyújtás


36. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakó-környezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


        (2) A házi segítségnyújtásról az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.


        (3) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 63. §. (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


        (4) A Társulás által nyújtott szolgáltatások díját a Társulási Megállapodás tartalmazza.13. Családsegítés


37. § (1) A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett személyek és családok preventív- és krízisellátása, melyről az Önkormányzat – Intézményi Társulás keretében működtetett – Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.


        (2) A Társulás tevékenységi körét az Szt. 64. §. (4) bekezdése, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 30. §-a, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak határozzák meg.


      (3) A Társulás által nyújtott szolgáltatások térítésmentesek, igénybevételük önkéntes, a rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettsége miatt nyújtott szolgáltatás kivételével.V. Fejezet


Egyéb rendelkezések38. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI. Fejezet


Záró rendelkezések39. § E rendelet – a (2) bekezdés kivételével -2020. év február hó 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet térítési díjról rendelkező 2. melléklete 2020. év március hó 1. napján lép hatályba.


     40. § Hatályát veszti Csákány Község Önkormányzat képviselő-testületének a többször módosított 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról.P.H.
         dr. Babina Bernadett                                                                 Németh Endre

                     jegyző                                                                              polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Csákány, 2020. január 28.P.H.


                                                                                                      dr. Babina Bernadett

                                                                                                                     jegyző
Mellékletek