Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.04.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Hatályos: 2014. 02. 05 - 2016. 12. 07

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.1. Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Csákány Községi Önkormányzat illetékességi területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Hulladék tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra,

b) a közterület tisztán tartására.


2. § E rendelet alkalmazásában

1. biohulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti hulladék,

2. elkülönített gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti gyűjtés,

3. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti hulladék,

4. építési-bontási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti hulladék,

5. gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti folyamat;

6. gyűjtő: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja szerinti gazdálkodó szervezet,

7. gyűjtőhely: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hely;

8. háztartási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti hulladék,

9. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti hulladék;

10. hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék,

11. hulladékgazdálkodás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti tevékenység,

12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti szolgáltatás,

13. hulladéktípus: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 33. pontja szerinti hulladéktípus,

14. ingatlanhasználó: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint meghatározottak

15. kezelés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti folyamat,

16. közszolgáltatási terület: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36a. pontja szerinti terület,

17. közszolgáltató: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerinti közszolgáltató,

18. lomhulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 39. pontja szerinti hulladék,

19. szállítás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 41. pontja szerinti mozgatás,

20. települési hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerinti hulladék,

21. vegyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti hulladék,

22. veszélyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 38. pontja szerinti hulladék.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed

a) a Hulladék Tv. 42. § (1) a), b), c), e) pontjában meghatározott tevékenységekre,

b) a Hulladék Tv. 42. § (1) d) és f) pontjában meghatározott tevékenységekre, mivel e tevékenységekre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kiterjed.


4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határai:

a) az önkormányzati belterületek,

b) az önkormányzati külterületek3. A közszolgáltató5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Marcali és Térsége Nonprofit Kft. 8700. Marcali, Dózsa György utca 1. közszolgáltató /továbbiakban közszolgáltató/ végzi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatónak tagjai, alvállalkozói nincsenek, a közszolgáltatást egyedül végzi.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,
a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,
az elkülönített hulladék gyűjtése, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei4.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


6. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza létre.


7. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék /továbbiakban vegyes hulladék/ szállítása a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik.

(2) A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik.


(3) A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.

(4) Az alkalmazható gyűjtőedények

a) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet,

b) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet,

c) 1100 literes hulladékgyüjtő edényzet,

d) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.

(5) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez.


8. § (1) A települési hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítása a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása az elkülönített gyűjtött hulladék fajtájaként külön-külön szállítójárművel történik.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe helyezi el.

(4) Az alkalmazható gyűjtőedények a hulladék típusonként megkülönböztetett a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsákok.

(5) Az az elkülönített hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtő zsákban a közterületre kihelyez.


9. § (1) A települési hulladékok közül a lomhulladék szállítása évente egy alkalommal, az önkormányzattal egyeztetett időpontban történik.

(2) A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék biztonságos szállítására.

(3) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a közterületre kihelyez.

(4) A lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék.

10. § (1) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.

(2) Az elmaradt szállítást a Közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését követően az önkormányzattal egyeztetett és közzétett időpontban pótolja. 4.2. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


11. § A közszolgáltató kötelessége, hogy:

a) a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról,

b) a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése,

c) ha a szerződésben vállalta, az ingatlanhasználó bejelentését követő 15 napon belül biztosítsa az ingatlanhasználó által igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az űrtartalom változás miatti igényt is,

d) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről,

e) amennyiben a közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe adott gyűjtőedényzet a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, saját költségén másik gyűjtőedényzetet biztosítson,

f) a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,

g) évente a 9. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,

h) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 8. § szerint biztosítsa,

i) elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így:

ia) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása

ib) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése,

j) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni,

k) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 15 napon belül tájékoztassa.


12. § A közszolgáltató joga, hogy:

a) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladék gyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,

b) amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,

c) a közszolgálati szerződésben meghatározott díjakat beszedje,

d) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében

da) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés idejére,

db) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a hulladékot,

e) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.4.3. Az ingatlan használó jogai kötelezettségei


13. Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni),

b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 30. napon belül írásban bejelentse a Közszolgáltatónak,

c) a Közszolgáltató által bérbe adott hulladékgyűjtő edényzet átvételét aláírásával igazolja

d) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével

da) gyűjtse a hulladékot,

db) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja,

dc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,

dd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,

e) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002 (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe vételével:

ea) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,

eb) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

ec) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

f) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,

g) gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,

h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak megfizesse

i) hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtő edényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre.


14. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye

b) jelezze a hulladékgyűjtő edényzet bérlési szándékát a Közszolgáltatónál,

c) a vegyes hulladék gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtő zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,

d) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napján 06.00 órától a szállítás napjának  16.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,

e) éljen a közszolgáltató 8. § (4) bekezdésében meghatározott hulladék fajták elkülönített gyűjtési, és elszállítási lehetőségével,

f) hogy az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtő edényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,

g) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,

h) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,

i) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.4.4. Az elkülönített hulladék gyűjtése


15. § Az ingatlanhasználó nem köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus elkülönített gyűjtésére.


16. § (1) Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus szerint elkülönítve elszállíthatja és a gyűjtőedényben elhelyezheti.

 (2) Az ingatlanhasználó a hulladék elhelyezésére való jogosultságát a közszolgáltató által kiállított számlával köteles igazolni.


17. § (1) Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a 8. § (4) bekezdésben meghatározott hulladék fajták tekintetében - az e rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint - gondoskodik az ingatlanhasználó által önként, elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállításáról.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére térítésmentesen biztosítja a 8. § (4) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő zsákokat. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó részére eltérő kérés hiányában az ingatlan elé elszállításra kihelyezett zsákok számával megegyező számú zsákot biztosít. További zsákok, igény szerint beszerezhetőek a Közszolgáltatónál a Marcali, Dózsa György utca 1. szám alatti címen.

(3) A 8. § (4) bekezdés szerinti hulladékfajták gyűjtését a hulladékfajtának megfelelő hulladékgyűjtő zsákba kell gyűjteni.18. § A veszélyes hulladékok gyűjtése évi egy alkalommal - lakossági gyűjtő akció keretében - az önkormányzattal egyeztetett időpontban történik.4.5. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei


19. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a Hulladék Tv. 34. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott tartalmi követelményeket.

(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek szerint kell meghatározni.5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei20. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson belül

a) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele folyamatosan kötelező,

b) az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem kötelező.

(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni.6. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje,
az esetleges kedvezmények21. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem biztosít.


22. § (1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat havonta utólag köteles megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.

    (3) Az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére.


23. § A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetése,
az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok24. § (1) Az üdülőingatlanok, illetve az időlegesen használt ingatlanok (továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlanok) esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem kell igénybe venni tárgyév  október hónap első napjától következő év március hónap utolsó napjáig.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti időszakban a szolgáltatásról nem gondoskodik, kivéve, ha az időlegesen használt ingatlan használója írásban bejelenti, hogy a közszolgáltatásra meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra igényt tart. A bejelentést legkésőbb a közszolgáltatás szüneteltetésének időszakát megelőző 15 napig írásban kell megtenni a Közszolgáltató felé.

(3) Az (1) ponttól elértően a lakóingatlan használó meghatározott egész hónapra, illetve hónapokra kérheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését, ha az ingatlant a jelzett időszakban nem használja senki. A bejelentést a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell megtenni.


25. § Az időlegesen használt ingatlanok esetén a díj megállapítására a Hulladék Tv. 47. § (4) bekezdésében, valamint a 64/2008. (II. 28.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím)
kezelésére vonatkozó rendelkezések26. § (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás adatköre a Hulladék Tv. 38. § (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki.

(3) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt.

(4) A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti.9. A közterület tisztán tartása27. § (1) Az ingatlan használó köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt előírásokat betartani.

(2) A közterület tisztán tartásával kapcsolatos további, helyi részlet szabályokat helyi rendelet tartalmazza.
10. Záró rendelkezések28. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Ezzel egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 8/2004.   (IV.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Csákány, 2014. február 3.

Németh Endre sk.                                                       dr. Babina Bernadett sk.

    polgármester                                                                    aljegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.Csákány, 2014.február 4.
                                                                                              dr. Babina Bernadett

                                                                                                       aljegyző