Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (II.04.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. ( II.4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról a 9/2014 (III. 11.) sz. Ök. rendelettel módosítva Egységes szerkezetben

Hatályos: 2014. 02. 05

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokról a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


 1. §. 1. A rendelet célja, hogy Csákány Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárást.
 2. Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását.

Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet.

 1. Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást.
 2. A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
 3. Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez.
 4. A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.
 5. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselő-testületet a soron következő rendes ülése, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja.-2-A támogatás nyújtásának feltételei


2.§.


 1. A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a község lakosságának érdekeit szolgálja.
 2. A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban is a pályázati kiírás szabályait kell alkalmazni. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.


Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása


3.§.


 1. A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb május 15-ig.
 2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázat kiírójának a megnevezését,
 2. a pályázat célját, a támogatandó célokat,
 3. a pályázat benyújtására jogosultak körét,
 4. a pályázat tartalmi elemeit,
 5. a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
 6. a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
 7. a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
 8. a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,
 9. az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
 10. a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,
 11. a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
 12. az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,
 13. az ellenőrzés módját.
 1. A pályázati felhívást az önkormányzat hirdetőtábláin kell közzétenni.
 2. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásban vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
 2. a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
 3. a pályázat nevét,
 4. az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.-3-
 1. a pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 1. a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről,
 2. a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul,
 3. a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§. (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 4. a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. §. (1) bekezdés szerinti érintettségről.


4.§.


 1. Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.

A pályázatokat írásban egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani. (1.melléklet)

 1. A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30 nap.
 2. A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
 3. Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja a pályázatához.
 4. A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.
 5. Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen eseten egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.


Egyedi kérelem


5.§.


 1.  Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal, 30 napon belül dönt.
 2. Alapítvány által benyújtott egyedi kérelem elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, melyről a képviselőtestület a soron következő ülésén dönt.
 3. Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként a 30.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

-4-
A pályázat elbírálása


6.§.


 1. Az alapítványoktól beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
 2. A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.
 3. Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, önszerveződő közösség, amely
 1. benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
 2. a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban meghatározottakat,
 3. lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
 4. a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.
 1. A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:
 1. a támogatott szervezet pontos megjelölését,
 2. a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét,
 3. a támogatás összegét,
 4. a támogatással történő elszámolás határidejét,
 5. a Knyt. 17. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslati felhívást.
 1. A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.


A pénzügyi támogatás felhasználása


7.§.


 1. A támogatás nyújtásáról szóló képviselőtestületi döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.
 2. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
 1. a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
 2. a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
 3. a támogatott cél pontos meghatározását,
 4. a támogatás összegét,
 5. azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,
 6. támogatással történő elszámolás határidejét, módját.
 1. A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
 2. A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.

-5-
A támogatással történő elszámolás


8. §.
 1. A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
 2. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
 3. A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költség végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
 4. A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.
 5. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „…….Ft Csákány Község Önkormányzatával kötött …számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.
 6. Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni.
 7. Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 301. §. (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.A pénzügyi támogatás nyilvánossága


9.§.


A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat hirdetőtábláin való közzététel útján.


-6-

Záró rendelkezések


10. §.


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
         Németh Endre  sk.                                                                         dr. Babina Bernadett sk.

             polgármester                                                                                   aljegyző


Kihirdetési záradék:


Kihirdetve: 2014.02.04.dr. Babina Bernadett

aljegyző

4. melléklet

a 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez


Támogatási szerződés


amely létrejött

egyrészről a Csákány Községi Önkormányzat, képviselője Németh Endre polgármester (címe: 8735. Csákány, Kossuth u. 1.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről

         Szervezet neve: ……………………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban:

         Támogatott)

         Székhely: ………………………………………………………………………………….

         Levelezési cím: …………………………………………………………………………...

         Adószám: …………………………………………………………………………………

         Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ……………………….

         A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: …………………………………..

Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:


1. A Támogató a Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által az önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló felhívására beadott pályázata alapján, a(z) ………../20…… (….…..) Képviselőtestületi határozatban rögzített döntése szerint a Támogatott pályázati célja megvalósításához …………….. ,- Ft, azaz ……………………..…. Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.


2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...………………..


3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.


4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített pénzforgalmi számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.


5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak megfelelően számol el.


6. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás beálltát követő 5 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti.


7. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal és jelen Támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi és szakmai elszámolót köteles készíteni 20… év…………… hónap …….. napjáig. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. Ft Csákány Községi Önkormányzattal kötött …. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg.


8. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.


9. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére a Ptk. 301.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten visszafizetni.


10. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték, és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.         ……………………….                                                 ………………………….

                  Támogatott                                                                       Támogató

Kelt: Csákány, 20…év...hónap…napján           Kelt: Csákány, 20...év…hónap…napján