Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 /2018. (V. 25 ) sz. rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2 /2017. ( II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25 - 2018. 05. 26

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4 /2018. (V. 25  ) sz. rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2 /2017. ( II.  15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló2/2017. ( II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el.


1. §


A Rendelet 3.§-a  az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi  módosított előirányzatát


64.945.178  Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

                                           66.022.916  Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

                                             1.077.738  Ft felhalmozási célú költségvetési hiánnyal


állapítja meg.
Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                  56.601.209 Ft-ban
  • előző évi működési célú pénzmaradvány               3.439.774 Ft-ban • a működési célú kiadásokat                                             45.949.393  Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             19.180.748 Ft-ban        
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                         2.875.240 Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              15.114.891 Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                              3.564.772 Ft-ban
 • egyéb működési kiadás                                          4.204.588 Ft-ban
 • ÁH megelőlegezés visszafizetése                           1.009.154 Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                                8.343.969Ft-ban
  • előző évi pénzmaradvány                                        7.593.969Ft-ban

                                                                             

 • a felhalmozási célú kiadást                                                 9.421.707 Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                       10.651.816 Ft-ban

állapítja meg.
Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

6494517864945178


aa]

működési költségvetési bevételét

5316143553161435


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

1178374311783743

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

6602291666022916


ba)

működési költségvetési kiadását

4594939345949393személyi jellegű kiadások

1918074819180748munkaadókat terhelő járulékok

28752402875240dologi jellegű kiadások

1511489115114891egyéb működési kiadások

42045884204588ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


10091541009154ellátottak pénzbeli juttatásai

35647723564772
céltartalék

1065181610651816
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

94217079421707
beruházások előirányzata

34078773407877
felújítások előirányzata

60138306013830
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát

10777381077738
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési többletét
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát

10777381077738
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

1103374311033743da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

34397743439774db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

75939697593969


e)


finanszírozási célú műveletek bevételét

10777381077738ea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

eb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

10777381077738Finanszírozási célú műveletek kiadását


fa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadását


fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

állapítja meg.


2.§

A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép

3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Csákány, 2018. V. 24.
 Németh Endre                                             Dr. Árvai Tibor

  polgármester                                                     aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018.május 24. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2018. V.24.                                                                                                    


                                                                                                                                     Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                          aljegyző