Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 28.) Önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 11. 29 - 2014. 05. 30

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §  és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3) bekezdése kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.04.) BM rendeletének végrehajtására  a következőket rendeli el:                                           1. A rendelet célja, hatálya1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 04.) BM rendelet      alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Csákány Község  Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy  Csákány településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Csákány Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.


                             2. A támogatás feltételei, mértéke2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki

 1. lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
 2. rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
 3. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
 4. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
 5. közgyógyellátásra jogosult, vagy
 6. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 7. ápolási díjra jogosult, vagy
 8. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
 9. igazolható módon hiteltartozása van, vagy
 10. kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

                                                                             

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként  egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 2 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(2) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a  Marcali Többcélú Társulás Társulás családsegítő feladatokat ellátó családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

 1. Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
 2. Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


                          3. A támogatás igénylésének menete4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2013. december 31. napjáig lehet benyújtani, a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálásáról Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2014. február  6. napjáig dönt.

 (4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A  tűzifa házhozszállításáról 2014. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.                                          4 . Záró rendelkezések5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép  hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

6. §  Jelen rendelet 2014. május 31. napján hatályát vesztiCsákány, 2013. november 27.Németh Endre                                                                 dr. Babina Bernadett                                                                   

polgármester                                                                           aljegyző
Kihirdetve: 2013. november 28.

                                                                             dr. Babina Bernadett  aljegyző

1. sz. melléklet


Kérelem


........................................................  (név) (szül. hely és idő: .........................................

Csákány,……………………………. u. … sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Csákány Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként   …...   m3 tűzifát biztosítani. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.............................

b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma……………………………….

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma.....................................

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma.............

e) közgyógyellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma..............................................................................................

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekem adatai:

             

                 1.  Név  …………………………………………………………….Szül.idő  ……………………………………

2. Név  …………………………………………………………….Szül.idő  ………………………………………

3. Név  …………………………………………………………….Szül.idő  ……………………………………….

4. Név  …………………………………………………………….Szül.idő  ………………………………………

g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok,

h) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma...............................................................................................................

i) igazolható módon fennálló hiteltartozásom van (a hitelszerződést, banki igazolást csatolni szükséges).

Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető.

Kijelentem, hogy e rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában kizáró ok nem áll fenn.

 *(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)


Csákány, 20………………………………………………….……………………………………

                  kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom:


 Somogyzsitfa, 2013. ....... ………                                                                            

ügyintéző

A  Csákány Községi Önkormányzat döntése:


Kérelmező részére a CsákányKözségi Önkormányzat .................... /2013. (……. ) számú határozatával

……….  m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.


Somogyzsitfa, 2013. .......... ….

Humánpolitikai  Bizottság elnöke


2.sz. melléklet
                                                     Átvételi elismervény

Alulírott …………………………………. Csákány, …………………………..utca ……..sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Csákány Községi Önkormányzata Képviselő­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló   14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként      …….. m3   mennyiségű tűzifát átvettem.

Csákány, ………………………………