Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(VII.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Csákány Község településképének védelméről szóló 5/2019 (IV.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 07. 16 - 2019. 07. 17

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 1.§


Csákány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Csákány Község településképének védelméről szóló 5/2019 (IV.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi.


2. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csákány, 2019. július 15.
      

               Németh Endre                                                                        Dr. Árvai Tibor

                polgármester                                                                              aljegyző
Záradék:


Ezen rendelet Csákány községben a helyben szokásos módon 2019. július 15. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2019. július 15.
                                                                                                         Dr. Árvai Tibor    

                                                                                                              aljegyző