Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hatályos: 2019. 09. 01

Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Csákány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákány községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az alapellátás körzetei

2. § (1) Csákány Községi Önkormányzat közigazgatási területe Somogysámson Községi Önkormányzat és Somogyzsitfa Községi Önkormányzat (Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta kivételével) közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 8733. Somogysámson, Fő u. 137.

(3) A körzet telephelyei:

  • a) 8734 Somogyzsitfa, Május l. u. 64.
  • b) 8735 Csákány, Fő u. 71.

3. § (1) Csákány Községi Önkormányzat közigazgatási területe, Somogysámson Községi Önkormányzat, Somogyzsitfa Községi Önkormányzat (Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta kivételével), Sávoly Községi Önkormányzat és Szőkedencs Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 8733. Somogysámson, Fő u. 137.

4. § Csákány Községi Önkormányzat a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott III. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.

5. § Csákány Községi Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást és a fogorvosi ügyeleti ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által vállalt feladatellátás keretében megkötött megállapodás alapján biztosítja Marcali székhellyel.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátást a település háziorvosa látja el a 8735 Csákány, Fő u. 71. szám alatti orvosi rendelőben.

II. FEJEZET Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 4/2005./IV.5./ önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Csákány, 2017. szeptember 4.

Németh Endre dr. Babina Bernadett

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. szeptember 5. napján kihirdetésre került.

Csákány, 2017. szeptember 5.

dr. Babina Bernadett

jegyző