Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.26.) sz. Önkormányzathttp://njt.hu/onkorm/design/elements/datepicker.pngi rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28

Csákány Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 35. § és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§A rendelet 2. § az alábbi, 23. ponttal egészül ki:


„23. Koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”


2. §


A rendelet 7. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) Az alkalmazható gyűjtőedények

a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet,

b) 80 literes hulladékgyűjtő edényzet,

c) 120 literes hulladékgyűjtő edényzet,

d) 240 literes hulladékgyűjtő edényzet,

e) 1100 literes hulladékgyűjtő edényzet,

f) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.”


3. §


A rendelet 8. § (3)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításra a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik.

(4) Az alkalmazható gyűjtőedények a hulladék típusonként megkülönböztetett a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő edényzetek vagy zsákok.

(5) Az az elkülönített hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt hulladékgyűjtő edényzetben vagy zsákban a közterületre kihelyez”.


4. §


A rendelet 8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni, és a Szolgáltatónak úgy köteles átadni, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen. A zöldhulladék gyűjtéséről a közszolgáltatási szerződés rendelkezik.”5. §


A rendelet 13. § h) pontja az alábbiak szerint módosul:


„h) a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni , amelynek megfizetése alól a Képviselő-testület döntése értelmében mentesül, azt az önkormányzat fizeti a település egészére vonatkozóan”


6. §


A rendelet 14. § d) pontja az alábbiak szerint módosul:


„d) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2012. (XII.31.)  Korm. rendelet 4. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napján 06.00 órától a szállítás napjának  16.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,”


  1. §


A rendelet 15. § -a az alábbiak szerint módosul:


„15. § Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta – így különösen a papír, fém, műanyag, üveg, illetve építési-bontási hulladék, biológiailag lebomló hulladék - szerinti elkülönített gyűjtésére.”


  1. §


A rendelet 6. pontja az alábbiak szerint módosul:


„6. A helyi közszolgáltatás díja és megfizetése


21. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek megfizetése alól a Képviselő-testület döntése értelmében mentesül, azt az önkormányzat fizeti a település egészére vonatkozóan

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.


22. § A szolgáltatás igénybevételének díját és annak szabályait a közszolgáltatási szerződés tartalmazza.


23. § A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.”


  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Csákány, 2016. május 26.
                          Németh Endre                                      dr. Babina Bernadett

                          polgármester                                                            jegyzőZáradék:


Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2016. május 26. napján kihirdetésre került.


Csákány, 2016. május 26.                            

                                                                                                             Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző