Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (IV.7.) önkormányzati rendelete

Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.7.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 08 - 2015. 04. 09

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  6 /2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el.


1. §


A Rendelet 3.§-a  az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi   költségvetését


43.041 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

         57.311 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

        14.270  ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal

állapítja meg.
Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                  45.590 e Ft-ban
  • finanszírozási műveletek                                        8.009 e Ft-ban


 • a működési célú kiadásokat                                             45.590 e Ft-ban

ebből:

 • a személyi juttatások kiadásait                             13.200 e Ft-ban 
 • a munkaadókat terhelő járulékokat                         2.408e Ft-ban
 • a dologi kiadásokat                                              15.886  e Ft-ban
 • az ellátottak pénzbeli juttatásait                              5.217 e Ft-ban
 • egyéb működési kiadás                                           8.779 e Ft-ban
 • az általános tartalékot                                                   50  e Ft-ban
 • a céltartalékot                                                               50  e Ft-ban


 • a felhalmozási célú bevételt                                              11.721  e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradvány                                       5.460 e Ft-ban
  • finanszírozási műveletek                                        6.261 e Ft-ban
 • a felhalmozási célú kiadást                                               11.721 e Ft-ban

állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

57311

aa]

működési költségvetési bevételét

45590

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

11721
b)


tárgyévi költségvetési kiadását

57311

ba)

működési költségvetési kiadását

45590


személyi jellegű kiadások

13200


munkaadókat terhelő járulékok

2408


dologi jellegű kiadások

15886


támogatásértékű működési kiadások

8779


működési célú pénzeszköz átadásműködési kölcsön folyósítás
ellátottak pénzbeli juttatásai

5217speciális célú támogatások
működési célú általános tartalék

100


bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

11721beruházások előirányzata

2000felújítások előirányzata

9721támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


0


költségvetési hiányát

8009Ebből: Kötelező feladat többlet

8009Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési többletét
Ebből: Kötelező feladat többlet
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát

6261Ebből: Kötelező feladat hiány

6261Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

5460


da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványátdb

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

5460

e)


finanszírozási célú műveletek bevételét

14270


ea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

8009


eb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét

6261Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását


állapítja meg.


2.§

A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21., számú melléklete lép

3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Somogyzsitfa, 2015. március 31.

 Németh Endre                                            Dr. Skoda Lilla

polgármester                                                          jegyző


Záradék:

Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2015. április 7. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2015. április 7.                                                                                                Dr. Skoda Lilla

                                                                                                                                                                  jegyző
Mellékletek