Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.5.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2016. 07. 06- 2024. 02. 01

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.5.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről1

2016.07.06.

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

b) a közszolgáltatóra.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonakali Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

a) a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Balatonakali Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Balatonakali Község közigazgatási területén a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni.

(2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését a Közszolgáltató bevonásával végzi.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik.

(4) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

(5) [1] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a továbbiakban: Koordináló szerv).

3. A közszolgáltatás igénybevétele

A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

3. § (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben és a Ht-ben meghatározottak szerint köteles a köz-szolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötlezettségének.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

4. § (1) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,

c) a közszolgáltatás ellátásának időtartama,

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások,

e)[2] a közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,
f) a szerződés időbeli hatálya, mely legfeljebb 10 év időtartamra szóló lehet.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó- és üdülőingatlanonként legalább 50 liter/hét hulladék mennyiségére köteles a Közszolgáltatóval szerződni.
(3) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül - 50-60, 80 és 110-120 literes – emblémázott egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól.
A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.
(4) Minden lakó- vagy üdülőingatlan használója köteles a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű gyűjtőedényt saját költségén beszerezni, használni.
(5 ) Az üdülő ingatlan esetén a gyűjtőedényt, hulladékgyűjtő zsák egységcsomag megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő egységcsomag a szerződésben rögzített tárolóedény méretének megfelelő és a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő egységcsomag a csomag vásárlásakor fizetendő. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető be.

4. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja

5. § (1) A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente egyszer, évi 52 alkalommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, melyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás.

(2) A szállítás napját – és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az érintettekkel valamint az önkormányzattal.

6. § (1) A hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(3) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

(4) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése köztisztasági járművel nem lehetséges, a hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.

(5) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadá-lyozhatja a jármű és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.

(7) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.

(8) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

(9) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(10) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó, égést okozó vagy olyan hulladékot rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő.

(11) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

7. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben a hulladékot a Ht-ben foglaltak megszegésével helyezték el.

5. Díjfizetés

8. § (1) [3] A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

(2) [4] A közszolgáltatás díját a koordináló szerv vagy megbízottja szedi be.

9. § (1) A közszolgáltatási díj számlázása havonta történik.

(2) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3[5]) Fizetési késedelem esetén a koordináló szerv késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

10. § (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni a (2) – (4) bekezdésekben foglalt kivételekkel.

(2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április l5-től – október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

(3) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós használaton kívülisége esetén a 11. §-ban szabályozottak szerint.

(5) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.

6. A közszolgáltatás szüneteltetése

11. § (1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlan-használónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet az ürítési díj megfizetése alól a Közszolgáltatótól.

(2) A mentesség igényelhető:

a) az adott időszakra, üdülőingatlan esetén a 10. § (2) bekezdésében meghatározott 6 hónapra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött másolatával utólag, vagy

b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással.

(3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn. A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránt kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.

7. Lomtalanítás, zöldhulladék

12. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról, a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett idő-pontban, térítésmentesen gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el.

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési, bontási hulladék

b) hulladékká vált gumiabroncs

c) gépjárműroncs

d) az ipari, mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék

e) veszélyes hulladék

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék

h) kerti biohulladék és

i) elektronikai hulladék.

(4) A lomtalanítás alatt kihelyezhető lomhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 100 kg/ingatlan mennyiséget.

(5) A lomhulladék a Közsszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezhető ki.

(6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A balatonfüredi térségi komposztáló telepre Balatonakali község területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségét és nincs díjfizetési tartozása.

8. Adatvédelem, adatkezelés

13. § [6] (1) A Közszolgáltató e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.

Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes adatokat elsőd-legesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.
(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.
(6) Balatonakali Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjmentesség érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a mentesség megállapításához szükséges adatok kezelésére.
(7) Balatonakali Község Önkormányzata és a Közszolgáltató a 13. §-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az ingatlanhasználóval jogviszonyban áll, ameddig az ingatlanhasználó az 1. § (2) bekezdésében meghatározott területen ingatlan-használónak minősül.

9. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestületének A háztartási hulladékkezelés rendjéről szóló 11/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. február 2. napjával.