Csákány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VIII.3.) önkormányzati rendelete

Csákány Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2021. 01. 25

Csákány Önkormányzat Képviselő-testületének

a 10/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelettel módosított

8/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

(Egységes szerkezet)

Csákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

 (1) A rendelet hatálya Csákány község közigazgatási területén található Csákány Fő u. köztemető (a továbbiakban: köztemető) létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek.


2. §

A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről Csákány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Üzemeltető) saját maga gondoskodik.


3. §

(1)  A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2)  A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.

(3)  Minden látogató kötelessége a temetőnek, valamint a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.


4. §

 (1)  A köztemető folyamatosan, egész nap nyitva van és látogatható.

(2) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az Üzemeltető jogosult.

(3) A temető területére kizárólag az alábbi gépjárművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek,

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek,

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket,  anyagokat szállítanak.

d) azon vállalkozók járművei, akik síremléket és az annak építéséhez szükséges anyagot szállítanak.


5. §

(1)  A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(2)  A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(3) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet.

(4) A köztemetőben szemetet csak a kihelyezett konténerben lehet elhelyezni. Kő, beton továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

(5) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 30 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni.


6. §

(1) A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal, valamint az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni:

a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit;

b) mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;

c) az utakon való közlekedést ne akadályozza;

d) búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

(2) A temetési helyre fa nem ültethető.


7. §

(1) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az Üzemeltető a kötelezettet felszólíthatja a helyreállításra, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, eltávolítását.

(2) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő 1 munkanapon belül az Üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

(3) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 2,2 méter.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítése az üzemeltető engedélyével lehetséges.


8. §

A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) gyermek sírhely,

d) sírbolt (kripta),

e) urnasírhely.


9. §

(1) A sírhelyek méretezése:

  1. sírhely

a.) sírhely


Hossza (cm)

Szélessége (cm)

Mélysége (cm)


sírgödör    

keret        

járda   

összesen

sírgödör      

keret     

járda

összesen

Egyes sírhely

210

2x15

2x20

280

90

2x15

2x20

160

200

Kettes sírhely       

210

2x15

2x20

280

200

2x15

2x20

270

200

Közös sírhely

210

2x15

2x20

280

90

2x15

2x20

160

200

Mélyített sírhely

210

2x15

2x20

280

90

2x15

2x20

160

230


b) sírbolt

Kétszemélyesig

250

-

2x20

290

210

-

2x20

250

200

Négyszemélyesig

250

-

2x20

290

260

-

2x20

300

200

Hatszemélyesig

250

-

2x20

290

340

-

2x20

380

200


(2) A sírok egymástól lévő távolsága 60 cm.

(3) Rátemetés csak mélyített sírba végezhető.


10. §

 (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) gyermek sírhely esetén 25 év,

d) sírbolt, urnasírbolt esetén 60 év,

e) urnafülke és urnasírhelybe történő elhelyezés 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a)-c) pontja esetében 10 év, az (1) bekezdés d) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés e) pontja esetében 10 év.

(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért nem kell díjat fizetni.

 (4) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az Üzemeltető által meghatározott és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki azt megváltotta. Amennyiben a jogosult az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.11. §

 Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.


12. §

 A nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv vezetéséről és megőrzéséről a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.


13. §

 (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(2) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit térítésmentesen vehetik igénybe.

(3)  A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulási díjat nem fizetnek.

(4) Az önkormányzat  temetőbe való behajtási díjat nem állapít meg.


14. §

 A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók a tevékenységük során keletkező hulladékot saját telephelyükre vagy hulladék-gyűjtőhelyre kötelesek elszállítani.


15. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000. (X. 2.) sz. önkormányzati rendelete.


                        dr. Babina Bernadett                                       Németh Endre

                             jegyző                                                         polgármester
Jelen rendelet Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2015.augusztus 3. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2015. augusztus 3.                                                            


                                                                                                                           Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                           jegyző