Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (IV.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 04. 29

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak intézményeire terjed ki.


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját


2 474 156 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint


2 424 540 ezer Ft tényleges bevétellel,

1 268 243 ezer Ft tényleges kiadással,


az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 4 707 728 ezer Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

1 156 297 ezer Ft pénzmaradvánnyal


 jóváhagyja.


A kiadáson belül:

445 267 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

  84 016 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

305 162 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

320 072 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,

422 923 ezer Ft intézményfinanszírozással,

    8 402 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

  22 203 ezer Ft előfinanszírozással

                                   83 121 ezer Ft felhalmozási kiadással

 fogadja el.                                              

3.§


A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az intézményeiben 2018. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 2. számú melléklete alapján jóváhagyja


4.§


A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete szerinti 4 707 728 ezer Ft eszköz és forrásoldali egyezőséggel, maradvány kimutatását a 4. számú melléklete szerint 1 156 297 Ft-tal hagyja jóvá.


5.§


A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 5.,6. számú mellékletei tartalmazzák.


6.§


Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint 48 727 ezer Ft, felújítási kiadásait a rendelet 8. számú melléklete szerinti 32 594 ezer Ft-tal tartalmazza.


7. §


Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


9. §


Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.


                                                                        10.§      


Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.


11. §


Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.


12. §


A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 15. számú melléklete, az adósságának állományát a 16. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.


13.§


Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.


Záró rendelkezések

14. §


A rendelet 2019. április 29. napján lép hatályba.Szentlőrinc, 2019. április 16.
Koltai Péter                                                                            dr. Tóth Sándor

polgármester                                                                                    jegyző    

Elfogadva: 2019. április 25.

Kihirdetve: 2019. április 26.

                                                                                                     dr. Tóth Sándor

                                                                                                               jegyző