Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (III.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 04. 26 - 2019. 04. 27


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


a) kiadási főösszege:                                         2 474 156

b) bevételi főösszege:                                       2 096 177


A költségvetés a 377 979 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.A költségvetés bevételei


2.§


Az alaprendelet  3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


  1. Az önkormányzat működési bevételei                              1 662 825

ezen belül:

Az önkormányzat és intézményei működési bevételei                166 789

Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                        169 127             

Az önkormányzat költségvetési támogatása                     694 498             

Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra               223 830                 

  1. Az önkormányzat felhalmozási bevételei                             811 331

ezen belül:

Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra     811 270

Az önkormányzat felhalmozási bevételei                                  61


  1. Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa       377 979                   A költségvetési kiadásai


3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:  1. Az önkormányzat működési kiadásai                                        1 267 601

ezen belül:

Az önkormányzat személyi juttatásai                                   4 780 148                  

Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                                  90 404                      

Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai  367 352

Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                   9 190

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai                  322 507


  1. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                              110 139

ezen belül:

      beruházás                                                                              56 920

      felújítás                                                                                   51 299

      egyéb felhalmozási célú kiadások                                         1 920


  1. Az önkormányzat tartaléka                                                                    1 074 213        
  2. Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                            22 203                    Záró rendelkezések


4.§


Jelen rendelet 2019. április 26. napján 12.00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2019. április 16.


  Koltai Péter                                                                                               dr. Tóth Sándor

 polgármester                                                                                        jegyző

Záradék:


Elfogadva: 2019. április 25.

Kihirdetve: 2019. április 26. 8.00 órakor

                                                                                                            dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   jegyző