Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020 (XII.2.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzeti települési távhőtámogatásról

Hatályos: 2020. 12. 03 - 2020. 12. 31

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2020. (XII.2.) önkormányzati rendelete


a veszélyhelyzeti települési távhőtámogatásról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szentlőrinc Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésétől szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-a alapján a következőket rendeli el:

1. § Szentlőrinc Város Önkormányzata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek mérséklésére e rendelet szerinti veszélyhelyzeti települési távhőtámogatást (a továbbiakban: távhőtámogatás) biztosít.

2. § (1) A távhőtámogatás a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet követően bekövetkezett, foglalkoztatásból származó jövedelem kiesés miatti vagy jelen rendeletben meghatározott összegű jövedelemmel rendelkező szociálisan rászorult személyek támogatására szolgál.

(2) A távhőtámogatás vissza nem térítendő önkormányzati szociális támogatás.

3. § A távhőtámogatás iránti kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

4. § A veszélyhelyzethez kapcsolódó távhőtámogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben külön előirányzatban megjelölt összeg elkülönítésével, kizárólag a keretösszeg erejéig biztosítja.

5. § (1) Távhőtámogatásban Szentlőrinc Város közigazgatási területén 2020. január 1-jét megelőzően lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő nagykorú személy (a továbbiakban: szentlőrinci lakos) részesülhet.

(2) A lakcím megállapítása a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján történik.

6. § (1) Távhőtámogatásra az a szociálisan rászoruló szentlőrinci lakos jogosult, akinek a

a) foglalkoztatási jogviszonya 2020. március 11. napját követően szűnt meg és keresőtevékenységet a kérelem benyújtásakor nem folytat vagy

b) akinek az egy háztartásban élő, egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

7. § (1) A távhőtámogatás legmagasabb összege jogosultanként legfeljebb 20.000,- Ft összegű lehet.

8. § A távhőtámogatás egy háztartásban egy személy részére állapítható meg.

9. § A távhőtámogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, legkésőbb 2020. december 18. napjáig lehet benyújtani a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen eljárva vagy meghatalmazott útján. A határidő jogvesztő.

10. § A távhőtámogatás iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az alábbiakat:

a) a munkáltató igazolását a munkaviszony megszűnéséről vagy

b) az egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolását.

11. § A távhőtámogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül a polgármester dönt.

12. § A távhőtámogatás folyósítása közvetlenül a távhőszolgáltatást biztosító Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. részére történik.

13. § (1) A távhőtámogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, adatok körülmények megváltozásáról, többek között a munkába állásról a változás napjától számított 8 napon belül köteles az elbíráló hatóságnak bejelenteni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett távhőtámogatást a szociális támogatásokra vonatkozó általános szabályok szerint vissza kell fizetni.

14. § Az e rendeletben szabályozott távhőtámogatásra való jogosultság és kötelezettség megállapítására és a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § (1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője távhőtámogatás megállapítása és folyósítása érdekében az 1. melléklet szerinti kérelemben foglalt adatokat és csatolt dokumentumban található adatokat és a hatósági eljárás során keletkezett egyéb adatokat az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(2)  A kezelt személyes adatok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

(3) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a kérelemre való jogosultság feltételeit a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrizheti.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31. napján a hatályát veszti.Koltai Péter                                                                                  Dr. Tóth Sándor

                     Polgármester                                                                                           Jegyző


Záradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. december 1-jén.


Kihirdetve: 2020. december 2. napján a helyben szokásos módon.

                                                                                                                                             Dr. Tóth Sándor

                         Jegyző


 1. melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez


Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal


Szentlőrinc

Templom tér 8.

7940

KÉRELEM


Veszélyhelyzeti távhőtámogatás megállapítására


1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje (év, hó, nap):

Anyja neve:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező

 bevándorolt/letelepedett

 menekült/oltalmazott/hontalan

Telefonszám (megadása nem kötelező):

Kijelentem, hogy életvitelszerűen:

  lakóhelyemen

  tartózkodási helyemen

 tartózkodom.

(Ezt a nyilatkozatot akkor kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

Nyilatkozom, hogy keresőtevékenységet:           folytatok            nem folytatok

megfelelő aláhúzással jelölendő*

Keresőtevékenységet  ………………………….  napjától nem folytatok.

2. A kérelmező és háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési neve

Születési hely, idő (év, hó, nap)


Anyja neve

Társadalom-

biztosítási Azonosító Jele

a)
b)                  

c)
d)
e)
f)
g)
3. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy havi nettó jövedelme:

A jövedelem típusa

Kérelmező

jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Munkaviszonyból vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó
Társas vagy egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből

származó
Táppénz, gyermekgondozá-si támogatások
Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások


Önkormányzat, járási hivatal vagy munkaügyi szerv által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem


Összes jövedelem

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának szolgáló igazolásokat, kivéve a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, amennyiben azt nem a munkáltatói kifizetőhely folyósítja, a gyermeknevelési támogatás és a fogyatékossági támogatás igazolását.

A Kérelem indokolása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nyilatkozat

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv megkeresésére az állami adóhatóság köteles közölni a szociális ellátást igénylő, valamint – írásbeli felhatalmazása alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadójának az alapját.


Tudomásul veszem, hogy a 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint: ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, vagy ha a kötelező adatszolgáltatás körében az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. Eljárási bírsággal nem sújtható, ha a tanúvallomás megtagadásának a lehetősége vele szemben fennáll.

Szentlőrinc, ………………

……………………………

                                                                                 Kérelmező aláírása

 Tájékoztató (A kérelem kitöltéséhez)

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 1. Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről
 2. A háztartásban élők jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről.

 Jövedelemigazolás, amely lehet:

- rendszeres jövedelem esetén a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról,

- álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat), továbbá, ha álláskeresési támogatásban részesül, a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás összegét igazoló irat,

- aktívkorú nem foglalkoztatott személy rendszeres pénzellátásának az igazolása,

- időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres pénzellátásának az igazolása,

- nyugdíjas esetében a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kapott éves összesítő és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat,

- vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi igazolása,

- a vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum,

- gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolására bírói ítélet vagy nyilatkozat,

- GYES, GYED esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága igazolása a folyósított ellátásról (csatolása önkéntes).

Egyéb igazolás, amely lehet:

- 16 éven felüli gyermek esetében iskolalátogatási igazolás,

- hallgatói jogviszonyról és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás,

- gyámszülők esetén gyámrendelő határozat vagy bírósági döntés,

- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),

- amennyiben a kérelmező törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja útján nyújtja be a kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnokkirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás).

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

A kérelem benyújtásakor a kérelmező és a háztartásában élő kiskorú gyermek személyi igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ kártyájának a bemutatása szükséges.

Adatkezelési tájékoztató


Tisztelt Érintett!

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) által szociális és gyermekvédelmi tárgyú támogatás iránti kérelmek elbírálása során az Ön által megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel:

 1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelyének címe: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Elektronikus levélcím: titkarsag@szentlorinc.hu

Telefon: +36 73 570 001

 1. Adatvédelmi tisztviselő:

Cím: 7683 Helesfa, Fő u. 102.

Elérhetőség: dpo@szentlorinc.hu


 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (...) önkormányzati rendelete a veszélyhelyzeti krízistámogatás szabályairól 
 1. A kezelt adatok köre: jogosult és a jogosultsággal összefüggésben más személyek természetes személyazonosító adatai, lakcíme, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, állampolgársága, jogosultságának feltételeire, azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok (az önkormányzati rendelet alapján a fenti kérelemnyomtatványban meghatározott, a kérelem elbírálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok). Egészségügyi különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a szociális ellátás feltétele.
 2. Az adatkezelés célja: a szociális ellátás iránt benyújtott kérelmek elbírálásához és folyósításához szükséges adatok kezelése.
 3. Az adatkezelés időtartama: szociális ellátásokra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat, kivéve a szolgálati időre jogosító ellátásokat.
 4. Az adatokhoz való hozzáférés: személyes adatok az ügyfél által a kérelem- nyomtatványon megadott adatok. Ezeket az adatokat a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Szt. szerinti adatkezelőnek továbbítja.
 5. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
  1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy

 1. mely személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli,
 6. a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.


A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségén teljesíti.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

 1. A törléshez való jog

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

 1. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen,
 2. az érintett vitatja az adatok pontosságát,
 3. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását,
 4. az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az a)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az dpo@szentlorinc.hu email címen.

A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.