Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (VII.4.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulledékkezelési helyi közszolgáltatásokról

Hatályos: 2019. 03. 10

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelete


a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról


(Egységes szerkezetben a 27/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelettel és a 7/2019. (III.8.) önkormányzati rendelettel)


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 34. § (8) bekezdésében, 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1.§

 1. Az önkormányzati rendelet célja:
 1. Szentlőrinc város lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel;
 2. Szentlőrinc város környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.


 1. Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Szentlőrinc város közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy
 1. a környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen,
 2. biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


 1. Szentlőrinc Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.


A rendelet hatálya


2. §

 1. A rendelet hatálya a településen a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott belterületi ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira vagy bérlőire (a továbbiakban: ingatlanhasználó) együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetre, társasházakra és társasüdülőkre, a közszolgáltatóval szerződésben álló külterületi ingatlanhasználóra, az önkormányzati intézményekre, a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdálkodó szervezetekre, valamint az önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltatóra terjed ki.


 1. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó helyi közszolgáltatás a település egész közigazgatási területére kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott területi hatály szerint. A közterületek tisztántartására vonatkozó rendelkezések a település egész közigazgatási területére kiterjednek.


 1. A rendelet hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § 2. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki, úgy mint
 1. háztartási hulladék,
 2. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
 3. elkülönítetten gyűjtött hulladék,
 4. lomhulladék,
 5. építési-bontási hulladék,
 6. közterületen elhagyott hulladék,
 7. biológiailag lebomló hulladék,
 8. vegyes hulladék.Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma, a közszolgáltatási terület határai


3.§

 1. Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartása és üzemeltetése.A közszolgáltató


4.§

 1. Az önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltató a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Dél-Kom Kft.). A gazdasági társaság székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52; cégjegyzékszáma: 02-09-064556; adószám: 11541587-2-02. A gazdasági társaság KÜJ száma: 100279306; KTJ száma: 1004689 – Pécs-Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ és 100408033 – Görcsöny hulladéklerakó; KSH száma: 11541587-3811-572-02.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételi, gyűjtési, szállítási, kezelési, hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetési feladatait a Dél-Kom Kft. alvállalkozójaként a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi el. A Dél-Kom Kft. mint közszolgáltató rendelkezik közszolgáltatási engedéllyel és minősítési engedéllyel.Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja


5.§

 1.  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a jogszabály szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után helyezheti ki és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni.


 1. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel 6.00 és este 16.00 óra között végzi. A begyűjtés napja hétfő, kedd, csütörtök, péntek. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.


 1. A közszolgáltató a 60, 80, 110 és 1100 literes hulladékgyűjtő edények közül biztosítja az ingatlanhasználónak a választási lehetőséget.[1]


 1. Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 30 (harminc) napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni.


 1. Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn. A szelektív hulladékgyűjtők helyét az önkormányzat jelöli ki.


 1. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, s ott a jogosultnak átadható vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető. A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és a honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára, a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi. A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.   

  

 1. Szentlőrincen a közszolgáltató a lakosságtól az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az e célra szolgáló gyűjtőedényből heti rendszerességgel, házhoz menő begyűjtő-járattal szállítja el.


 1. A közterületek tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények kihelyezése útján. A közterületi hulladékgyűjtő edényekben keletkezett hulladék elszállításáról a közszolgáltató gondoskodik.A közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


6. §

 1. A közszolgáltató köteles az önkormányzat közigazgatási területén a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtésére, elszállítására, és kezelésére.


 1. A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a közszolgáltató jogszerű használatában lévő hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni.


 1. A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost, a változást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal korábban, írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. A közszolgáltató az értesítését közszolgáltató internetes honlapján keresztül is közzéteszi.7. §

 1. A közszolgáltató köteles a településen a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, elvárható gondossággal végezni.


 1. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.


 1. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás idejére helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.


8. §

(1) A közszolgáltató az alábbi esetekben jogosult megtagadni a hulladék elszállítását

 1. az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedények kihelyezése esetén;
 2. ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó anyag került elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező anyag, elektronikai hulladék, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet;
 3. a hulladék nem a szabályos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt, jelzett zsákban kerül kihelyezésre;
 4. a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (pl. sérült edény);
 5. ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre;
 6. a tárolóedények kötelező matricával való jelzése esetén  a tárolóedények matricájának hiánya vagy a matrica sérülése esetén.


 1. A rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni.


 1. A hulladék elszállításának a rendelet 8. § (1) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.


Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


9. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal igénybe venni. A szállítás pontos napját a közszolgáltató a honlapján és a településen a helyben szokásos módon közzéteszi.


(2) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék gyűjtésére, elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített, érvényes szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni és azt használni.


(3) Az ingatlanhasználó a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat.


(4) A 60 (hatvan) literes edény használatára a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó ingatlanhasználó jogosult az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 1. rendelkezik a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott igazolással arról, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja és azt a közszolgáltató felé benyújtotta,
 2. rendelkezik a megfelelő méretű edénnyel,
 3. a kisebb edényzet használatára vonatkozó a lakossági hulladékgazdálkodási szerződést vagy szerződésmódosítást megkötötte.


(5) A 60 (hatvan) literesnél nagyobb edény használatára a bármely a lakóingatlant életvitelszerűen használó ingatlanhasználó jogosult az alábbi feltételek teljesülése esetén: [2]

 1. rendelkezik a megfelelő méretű edénnyel, −
 2. az edényzet használatára vonatkozó a lakossági hulladékgazdálkodási szerződést megkötötte.


(6) Azon ingatlanhasználók, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, köteles kiegészítésként a közszolgáltató által szabványosított műanyag gyűjtőzsákot használni. A közszolgáltató a gyűjtőzsákot térítés ellenében biztosítja. Amennyiben a többlet vegyes hulladék elhelyezése nem a jelzéssel ellátott zsákban kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató a többlethulladék elszállítását jogosult megtagadni.


(7) Az ingatlanhasználó köteles továbbá a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a település épített és természetes környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(8) Az ingatlanhasználó kötelezettsége az ingatlanon képződő hulladék mennyiségét alacsony szinten való tartása, továbbá részvétel a településen működő szelektív hulladékgyűjtésben.


(9) Az ingatlanhasználó köteles a személyében, személyes adataiban, az ingatlan használati viszonyaiban, a gyűjtőedény méretében, darabszámában bekövetkező változást, a változástól számított 15 (tizenöt) napon belül a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti.


(10) Az ingatlanhasználó bejelentésében foglaltak a közszolgáltató felé történő bejelentést követő hónap első ürítési napjától lépnek érvénybe.10. §

 1. Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedény vagy konténer nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások nyugalmának megzavarásával.


 1. A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék az ingatlanon, a közterületen, a szállító járműbe történő ürítéskor ne szóródjon szét.


 1. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, használhatóvá tenni.


 1. A vegyes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem helyezhető el:
 2. folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét
 3. települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen: építési és bontási hulladék, állati tetem, hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai vagy más veszélyes hulladék, állati ürülék.


 1. Nem szabad a gyűjtőedényben olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét.


 1. Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.


 1. A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével
 2. az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;
 3. közterületen folyamatosan csak az önkormányzat által kiadott közterület-használati engedély birtokában lehet elhelyezni.


 1. Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényt beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról, tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott jelzéssel ellátni.


11. §

Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti háztartási hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni, valamint köteles a közszolgáltatást  mind a magánszemélyként, mind a gazdálkodó szervezetként külön-külön igénybe venni.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


12.§

 1. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
  1. a közszolgáltatás első igénybevételével,
  2. ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja,
  3. a szerződés írásba foglalásával.


 1. A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.


 1. A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között megkötendő közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei a következők:
  1. a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó neve, címe, természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,
  2. a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,
  3. a közszolgáltatás ellátásának rendje,
  4. a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, a hulladékkezelési tevékenység részletes szabályai,
  5. a szerződés időbeli hatálya,
  6. a közszolgáltatási szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos szabályok,
  7. az közszolgáltatási jogviszonyra irányadó jogszabályok meghatározása,
  8. egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok ingatlanhasználója köteles igénybe venni és erre vonatkozó szerződést kötni a közszolgáltatóval.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.


Lomtalanítás


13. §

(1) Lomtalanításra legalább évente egy alkalommal a közszolgáltató által előre meghirdetett időpontban és módon kerül sor.


(2) Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a lomhulladékot.


(3) A lomhulladékot a közszolgáltató által megjelölt időpontban szabad kihelyezni közterületre, szállítható állapotban, olyan módon, hogy a közlekedést ne akadályozza.


Közszolgáltatás szüneteltetése


14.§

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás, ha az írásbeli közszolgáltatási szerződéssel, egyedi tárolóedénnyel rendelkező ingatlanhasználó, sem más személy az ingatlanban legalább 90 napig nem tartózkodik, és emiatt hulladéka sem keletkezik.[3]


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.


(3) A közszolgáltató a szünetelést az alábbi feltételekkel együttes fennállása esetében engedélyezi:

 1. olyan ingatlan esetében, amelyeken folyamatosan legalább kilencven napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik,
 2. rendelkezik a települési önkormányzat által kiadott igazolással arról, hogy a legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik – csatolja az megelőző időszakban keletkezett közüzemi számlák másolatát (víz, gáz, villany).(4) Az ingatlanhasználó a szünetelési feltételek fennállásáról szóló igazolás kibocsátást a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) kezdeményezheti. A Hivatal a szünetelési feltételek meglétét igazoló határozatot a közszolgáltató részére megküldi, a szünetelés a határozat keltétől számított 1 (egy) évig érvényes, amennyiben a szünetelést megalapozó körülményekben nem következik be változás.


(5) A már kiszámlázott díjak nem kerülnek sem sztornózásra, sem jóváírásra. Szüneteltetés visszamenőleg nem adható.[4]


(6) [5] A szünetelési időszakban közszolgáltatási díj nem kerül kiszámlázásra.


(7) Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt használják, annak tényét a közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 (három) nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenteni.A közszolgáltatás díja


15. §

(1) A közszolgáltatásba bekapcsolt, közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználók a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.


(2) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás díját utólag, negyedévente, számla ellenében köteles megfizetni.


(3) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.


(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése a (3) bekezdés szerint, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Polgári Törvénykönyv szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.


(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást írásban felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltató rendelkezésre áll vagy a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítést igazolja. Az ingatlantulajdonos az e rendelet szerinti szünetelés esetét kivéve, akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a közszolgáltató írásban igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlantulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását vagy a közszolgáltató a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.


Jogharmonizációs záradék és záró rendelkezések


16.§

(1) Ez a rendelet 2018. december 17. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 30/2006. (XII.10.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Koltai Péter

polgármester

Dr. Tóth Sándor

jegyző
Záradék:


Elfogadva: 2018. december 13.


Jelen rendelet Szentlőrinc Városban 2018. december 14. napján, 10.05 órakor került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor

                                            jegyzőZáradék:


Egységes szerkezetbe foglalva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 15/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019. (III.8.) önkormányzati rendelettel.
                                                                                              Dr. Tóth Sándor

                                                                                                          jegyző


[1]

Módosította a 7/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. március 10. napjától.

[2]

Módosította a 7/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. március 10. napjától.

[3]

Módosította a 7/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. március 10. napjától.

[4]

Módosította a 7/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2019. március 10. napjától.

[5]

Módosította a 27/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. december 17. napjától.