Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérének megállapításáról

Hatályos: 2015. 12. 01 - 2018. 05. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

  22/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeleteAZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓLSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 34. §-ában és 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérének megállapítására vonatkozó szabályokat.


A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, valamint az önkormányzati tulajdonú bérbeadó Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft-re (a továbbiakban: Közüzemi Kft) terjed ki.


A lakbér megállapításának elvei

3. §


(1) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásából származó bevételeinek fedeznie kell a lakás üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos önkormányzati ráfordításokat.

(2) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, a lakás bérbeadása előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(3) Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés határozott időre, legfeljebb 5 évre köthető. A bérleti szerződés a Humán Bizottság döntése alapján két alkalommal 2 évre meghosszabbítható. A lakbér mértékét befolyásoló tényezők

4. §


(1) Az önkormányzati tulajdonú lakás lakbérének mértékét alapvetően a lakás alapterülete, komfortfokozata, minősége, a lakóépület állapota, településen belüli fekvése, épületen belüli elhelyezkedése, közművesítettségi fokozata, továbbá a bérbeadó által nyújtott szolgáltatások figyelembe vételével kell meghatározni. Az önkormányzati bérlakások felsorolását, alapterületét, komfortfokozatát és besorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


A lakbérfizetési kötelezettség

5. §


(1) A bérlő a bérleti díjat az e rendeletben meghatározott mértékben és módon köteles a bérbeadó Közüzemi Kft. részére fizetni.

(2) Az önkormányzati rendeletben meghatározott lakbér mértékét vagy annak változását a Közüzemi Kft. a szerződés megkötésekor köteles írásban közölni.

(3) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékének meghatározása szociális helyzet alapján, költségelven vagy piaci alapon történik.

(4) A lakbér összegének mértékét 100,-(Száz) forintra kerekítve kell megállapítani.

(5) Amennyiben a bérlő lakbértámogatásra jogosult, úgy a bérlővel a kedvezmény (támogatás) mértékét is közölni kell.

(6) A bérlő a lakbért és a külön szolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(7) A bérlő fizetési kötelezettségének havonta, a bérleti szerződésben meghatározott időpontig előre, egy összegben köteles eleget tenni.

(8) A fizetési kötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától vagy a jogcím nélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig vagy a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(9) A fizetési kötelezettség a bérlőtársakat egyetemlegesen terheli.Szociális helyzet alapján bérbe adott lakás lakbére

6. §


 1. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén a lakbér mértéke:
  1. komfortos: 260,-Ft/négyzetméter/hó
  2. félkomfortos: 130,-Ft/négyzetméter/hó
  3. komfort nélküli 98,-Ft/négyzetméter/hó.
 2. Az önkormányzati Humán Bizottság a Közüzemi Kft. véleményének figyelembe vételével a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja, s a feltételek megszűnése esetén a lakbértámogatás nyújtását megszünteti.
 3. Ha a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetén a bérlő önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultsága megszűnik, a Közüzemi Kft. a fizetendő lakbér mértékét a költségelven bérbe adott lakás lakbérének megfelelően módosíthatja.


  Költségelven bérbe adott lakás lakbére

  7. §


  A költségelven  bérbe adott lakás esetén a lakbér mértéke:

  1. összkomfortos: 500,-Ft/négyzetméter/hó
  2. komfortos: 400,-Ft/négyzetméter/hó
  3. félkomfortos: 200,-Ft/négyzetméter/hó
  4. komfort nélküli 150,-Ft/négyzetméter/hó
  5. szükséglakás: 40,-Ft/négyzetméter/hó.


   Piaci alapon bérbe adott lakás lakbére

   8. §


   (1) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérét a Közüzemi Kft. állapítja meg.

   (2) A lakbér mértékének meghatározásánál figyelembe kell venni a lakás alapvető jellemzőit, valamint hogy a Közüzemi Kft-nek az épülettel, az épület központi berendezéseivel, a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek, illetve a bevétel nyereséget is tartalmazzon. 

    Szolgálati lakás

   9. §


 1.  Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérleti szerződését a Közüzemi Kft. köti meg.

  (2) A bérleti szerződés megszűnik, ha a szolgálati lakásra jogosított személynek az önkormányzattal vagy hivatallal fennálló munkaviszonya vagy közszolgálati jogviszonya megszűnik.  Lakbér mértékének csökkentésének lehetősége

  10. §


  (1) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles a lakásban lakni.

  (2) A bérlő a két hónapot meghaladó távollétet (pl. egészségi ok, tanulmányok folytatása) és annak időtartamát köteles a Közüzemi Kft-nek írásban bejelenteni. A bérleti díj mértéke a távollét időtartamára a bérlő kérésére 50%-kal csökkenthető.

  (3) A Közüzemi Kft és a bérlő (leendő bérlő) abban is megállapodhat, hogyha a bérlő 1 (egy) évi lakbér összegét meghaladó értékű, a Közüzemi Kft vezetőjének előzetes írásbeli engedélye alapján, számlával igazolt beruházást hajt végre, úgy a fizetendő lakbér összege a rendelet 6-8. §-ától eltérően is megállapítható.

  (4) A lakbér mértékének csökkentésére a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetében a bérlő írásban kezdeményezheti. A kérelemhez csatolni kell a szociális ellátást megállapító határozat másolatát, valamint a jövedelemigazolást. A kedvezmény a Humán Bizottság döntése alapján a kérelem benyújtását követő hónapra esedékes lakbértől kezdődően vehető figyelembe. A kedvezmény a bérlőt a szociális ellátás folyósításának az erről szóló határozatban meghatározott időtartamára illeti meg.

  (5) Ha a bérlő lakbért csökkentő kedvezményt jogosulatlanul vette igénybe, úgy őt a jogosulatlanul igénybe vett összeg késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.


  A lakbér ellenében nyújtott szolgáltatások

  11.§


  A Közüzemi Kft a bérleti jogviszony keretében gondoskodik az épület karbantartásáról, a központi berendezések üzemképes állapotáról, a közös használatú helyiségek állagában, berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.


  Külön szolgáltatások

  12. §


 1. A bérlő az Ltv-ben meghatározottak szerint, a lakbéren felül köteles a bérbeadónak megtéríteni a külön szolgáltatások díját.
 2. Társasházban levő lakás esetében a külön szolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembe vételével kell megállapítani.
 3. A nem társasházban levő lakások esetében a külön szolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján, közös tulajdonú épületek esetében a tulajdoni hányadok arányában kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.
 4. A közüzemi szolgáltatók, illetve a közüzemi díj beszedésére jogosult szervezetek(a továbbiakban együtt: szolgáltatók) által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.
 5. Amennyiben bármely oknál fogva a szolgáltató a közüzemi díjat a bérbeadó Közüzemi Kft. felé számlázza, úgy azt a bérbeadó, mint külön szolgáltatás díját áthárítja a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő bérlőre.
 6. A külön szolgáltatásokért járó díj nemfizetésének vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér meg nem fizetésének vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.
 7. A bérleti szerződés felmondásának szabályait is akkor alkalmazni kell, ha a szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére nem fizeti meg és emiatt a bérbeadónak a meg nem fizetett díjakért, külön jogszabály előírásai szerint a szolgáltatók felé helytállási kötelezettsége vagy bármilyen felelőssége (fizetési kötelezettsége) keletkezik.
 8. A Közüzemi Kft. által a szolgáltatók felé megfizetett összeget a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő bérlő köteles a bérbeadónak megtéríteni. Ezt a rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a szolgáltató a díjakat közvetlenül a Közüzemi Kft. felé számlázta ki.


  Közüzemi szolgáltatók felé történő ügyintézés

  13. §


 1. A Közüzemi Kft. vezetője jogosult intézkedni az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben keletkezett közüzemi díjhátralékokkal kapcsolatos ügyekben.
 2. A képviselő-testület felhatalmazza a Közüzemi Kft. vezetőjét, hogy a közszolgáltatókkal (pl. víz, gáz, áram, hulladék) kapcsolatos ügyintézésben jognyilatkozatot tegyen.


  Lakáshasználati díj

  14. §


  (1) A lakást jogcím nélküli használó a bérbeadó Közüzemi Kft. részére lakáshasználati díjat köteles fizetni.

  (2) A lakáshasználati díj a lakásra megállapított költségelven megállapított lakbérrel azonos összeg, amely a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével 100%-os mértékkel emelhető.

  (3) Az emelés feltétele, hogy a Közüzemi Kft. írásban felszólítsa a lakást jogcím nélküli használót az ingatlan elhagyására.

  (4) A lakáshasználati díjra egyebekben a lakbérre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  Rendeltetésszerű használat ellenőrzése

  15. §


  A Közüzemi Kft. a lakás rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer, a bérlő szükségtelen háborítása nélkül jogosult ellenőrizni, amely ellenőrzést a bérlő tűrni köteles.


  Önkormányzat tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiség

  16. §


 1. Az önkormányzat tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződését írásban a Közüzemi Kft. köti meg.
 2. A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához, elcseréléséhez, a helyiség albérletbe adásához az önkormányzat képviselő-testületének a hozzájárulása szükséges. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.


  Beszámolási kötelezettség

  17.§


  A Közüzemi Kft. évente április 30-ig beszámol a képviselő-testületnek a lakásállomány helyzetéről, valamint a lakbérhátralékok mértékéről.


  A képviselő-testület hatásköre a tartozásokkal kapcsolatosan

  18. §


  A képviselő-testület a Közüzemi Kft. javaslatára dönt a bérleti díj vagy lakbér tartozás részbeni vagy teljes elengedéséről vagy részletekben történő megfizetéséről.


  Átmeneti rendelkezések

  19. §


  A már megkötött lakásbérleti szerződéseket a Közüzemi Kft-nek szükséges felülvizsgálnia és az új előírások szerint megkötni az új szerződéseket legkésőbb 2016. február 28-ig.


  Záró rendelkezések

  20. §


 1.  A rendelet 2015. december 1-jétől lép hatályba, a rendeletben meghatározott lakbéreket 2015. december 1-jétől kell alkalmazni.
 2.  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérének megállapításáról szóló 10/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  Koltai Péter                                                                                       dr. Faragó Ágnes

   polgármester                                                                                                jegyző


  Záradék:


  Elfogadva: 2015. november 26.

  Kihirdetve: 2015. november 30.


                                                                           dr. Faragó Ágnes

                                                                                    jegyző  A 22/2015. (XI.30.) Ör. 1. számú melléklete

A lakás címe


Komfort

fokozatam2


Állapota


A javasolt kategória

1

Attila u. 30.

komfortos

57

megfelelő

költségelvű bérlakás

2

Attila u. 67.

komfortos

49

megfelelő

költségelvű bérlakás

3

Erzsébet u. 10.

komfortos

73

nem megfelelő

szoc. alapú  bérlakás

4

Erzsébet u. 10.

komfortos

67

nem megfelelő

költségelvű bérlakás

5

Hunyadi u. 31.

komfortos

61

kiváló

piaci alapú bérlakás

6

Kodolányi u. 13.

komfortos


megfelelő

szolgálati lakás

7

Kossuth L. u. 9.

komfortos

48

megfelelő

költségelvű bérlakás

8

Madách u. 2/B. 0/1.

komfortos

42

megfelelő

költségelvű bérlakás

9

Madách u. 2/B. 0/2.

komfortos

41

megfelelő

költségelvű bérlakás

10

Madách u. 2/B. 0/4.

komfortos

42

megfelelő

költségelvű bérlakás

11

Madách u. 2/B. 0/5.

komfortos

30

megfelelő

piaci alapú bérlakás

12

Madách u. 2/B. 0/6.

komfortos

37

megfelelő

költségelvű bérlakás

13

Madách u. 2/B. 0/7.

komfortos

30

megfelelő

költségelvű bérlakás

14

Madách u. 2/B. 0/8.

komfortos

30

megfelelő

költségelvű bérlakás

15

Madách u. 2/B. 0/9.

komfortos

49

megfelelő

költségelvű bérlakás

16

Madách u. 2/B. 0/10.

komfortos

42

megfelelő

költségelvű bérlakás

17

Madách u. 2/B. 0/11.

komfortos

42

megfelelő

költségelvű bérlakás

18

Madách u. 2/B. 0/12.

komfortos

41

megfelelő

költségelvű bérlakás

19

Madách u. 2/B. 0/13.

komfortos

41

megfelelő

költségelvű bérlakás

20

Madách u. 2/B. 0/14.

komfortos

42

megfelelő

költségelvű bérlakás

21

Madách u. 2/B. 0/16.

komfortos

37

megfelelő

költségelvű bérlakás

22

Madách I. u.2/B.I/17.

komfortos

30

megfelelő

költségelvű bérlakás

23

Madách I. u. 2/B. 0/3

komfortos

41

megfelelő

költségelvű bérlakás

24

Madách I. u. 2/B. I/19.

komfortos

49

megfelelő

költségelvű bérlakás

25

Madách I. u. 2/B. I/20.

komfortos

42

megfelelő

költségelvű bérlakás

26

Madách I. u. 2/B. I/15.

komfortos

30

megfelelő

költségelvű bérlakás

27

Madách I. u. 2/B. I/18.

komfortos

30

megfelelő

költségelvű bérlakás

28

Megye u. 3.

komfortos

60

megfelelő

költségelvű bérlakás

29

Megye u. 3.

komfortos

70

megfelelő

költségelvű bérlakás

30

Megye u. 3.

komfortos

76

megfelelő

költségelvű bérlakás

31

Megye u. 3.

komfortos

40

megfelelő

költségelvű bérlakás

32

Megye u. 3.

komfortos

32

megfelelő

költségelvű bérlakás

33

Munkácsy u. 9.

komfortos

33

nem megfelelő

szükséglakás

34

Munkácsy u. 14.

komfortos

74

megfelelő

költségelvű bérlakás

35

Munkácsy u. 14.

komfortos

66

megfelelő

költségelvű bérlakás

36

Munkácsy u. 14.

komfortos

68

megfelelő

költségelvű bérlakás

37

Munkácsy u. 50.

komfort nélküli

25

nem megfelelő

szükséglakás

38

Munkácsy u. 56.

komfort nélküli

52

nem megfelelő

szoc. alapú  bérlakás

39

Munkácsy u. 56.

komfort nélküli

30

nem megfelelő

lakhatatlan

40

Munkácsy u. 56.

komfort nélküli

na

nem megfelelő

lakhatatlan

41

Munkácsy u. 56.

komfort nélküli

na

nem megfelelő

lakhatatlan

42

Munkácsy u. 56.

komfort nélküli

na

nem megfelelő

lakhatatlan

43

Munkácsy u. 56.

komfort nélküli

na

nem megfelelő

lakhatatlan