Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

A mezőőri járulékról

Hatályos: 2016. 01. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletea mezőőri járulékról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


(1)  A rendelet területi hatálya kiterjed Szentlőrinc város közigazgatási területéhez tartozó 2493 ha külterületi ingatlanokra, valamint a volt zártkertekre. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdő művelési ágú területekre, védett természeti területekre, halastavakra.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a mezőőr feladatainak ellátását irányító polgármesterre, valamint az (1) bekezdésben meghatározott terület használójára, illetve tulajdonosára.


A mezei őrszolgálat

2. §


A képviselő-testület Szentlőrinc város közigazgatási külterületén található termőföldek őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot létesít.


(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1 főben állapítja meg.

A mezőőr

3. §


(1) A mezőőr feladatát a feladat ellátásra vonatkozó jogszabályok és a Szentlőrinc Város Önkormányzat polgármestere (a továbbiakban: fenntartó) utasításai szerint végzi, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogosítványokat.

 (2) A mezőőr a tevékenysége során együttműködik a polgárőrséggel, a területileg illetékes vadásztársaságokkal, illetve munkája során a polgárokkal és az egyéb civil egyesületekkel kapcsolat tart.


A mezőőr feladat- és kötelezettségei

4. §


 1. A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el.
 2. A mezőőr feladata, hogy a működési területén a mezőgazdasági termőföld, mezőgazdasági termények és termékek, gépek, felszerelések és eszközök, háziállatok, mezőgazdasági, valamint geodéziai építmények, földmérési jelek őrzését biztosítja.
 3. A mezőőr az őrzött vagyont veszélyeztető, vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására köteles felszólítani.
 4. A mezőőr azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett szállítmány van, köteles feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni.
 5. A mezőőr azt a személyt, aki a nála vagy az ellenőrzött járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem igazolja, köteles feltartóztatni és az eseményről a legközelebbi rendőri szervet értesíteni.
 6. A mezőőr a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt köteles elvenni, és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni.
 7. A mezőőr köteles a jogtalanul legeltetett, illetve a felügyelet nélkül talált állatról a termőföld és az állat tulajdonosát is értesíteni.
 8. A mezőőr munkája során köteles együttműködni a rendőrséggel.
 9. A mezőőr egyéb, nem feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a munkáltató utasítása alapján.
 10. A mezőőr a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon és tartalomnak megfelelően tevékenységi naplót vezet.  A mezőőri járulék

  5. §


  (1) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból – fele-fele arányban – biztosítja.

  A mezőőri járulék mértéke a termőfölddel rendelkező tulajdonában vagy használatában  álló összes földterület esetén, ha a tulajdonában vagy használatában álló földterület nagysága nem haladja meg:

 • az 1000 m2-t: 6000,-(Hatezer) Ft/év
 • az 5000 m2-t: 7000,-(Hétezer) Ft/év
 • a 10.000 m2-t: 8000,-(Nyolcezer) Ft/év.

  A mezőőri járulék mértéke a termőfölddel rendelkező tulajdonában vagy használatában  álló összes földterület esetén, ha a tulajdonában vagy használatában álló földterület nagysága nem haladja meg:

 • a 10 hektárt: 7000,-(Hétezer) Ft/hektáronként/év
 • az 50 hektárt: 5000,-(Ötezer) Ft/hektáronként/év
 • a 100 hektárt: 3000,-(Háromezer) Ft/hektáronként/év
 • 100 hektár felett: 1500,-(Egyezerötszáz) Ft/hektáronként/év.


A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetések határideje

6. §

 1. A mezőőri járulék fizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek használatában, vagy tulajdonában a termőföld a tárgyév január 1. napján van.
 2. A földhasználónak, ennek hiányában a földtulajdonosnak bejelentési kötelezettsége van a fenntartó irányába. A bejelentés formanyomtatványon történik.
 3. A termőföld használati, vagy tulajdonjogában történt változást a használó és a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenti a fenntartónak.
 4. A mezőőri járulékot a kötelezett fél évi egyenlő részletekben június 15. napjáig, illetve december 15. napjáig fizetheti be kamatmentesen.
 5. A mezőőri járulékot az önkormányzat e célra elkülönített, egyéb bevételek beszedési számlájára kell teljesíteni.


A mezőőri járulék megállapítása

7. §


(1) A mezőőri járulék mértékét a képviselő-testület állapítja meg.

(2) A képviselő-testület jogosult az alábbi esetekben csökkenteni vagy elengedni a mezőőri járulék összegét:

 1. árvíz
 2. belvíz
 3. elemi kár

  következtében, ha a termés részben, vagy egészben megsemmisült.

(3) A mezőőri feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi – az önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét.


Záró rendelkezések

8. §

(1) A rendelet 2016. január 1-jével lép hatályba, a rendeletben meghatározott járulékot 2016. január 1-jétől kell fizetni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 12/2002.(IV.29.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezve.


Jogharmonizációs záradék

                           9. §


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Koltai Péter                                                                           dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                                jegyző                                                                                                     


Záradék:Elfogadva: 2015. november 26.

Kihirdetve: 2015. november 30.                                                                      

                                                                                  dr. Faragó Ágnes

                                                                                     jegyző