Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésekről

Hatályos: 2016. 05. 01 - 2019. 03. 09

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete


A temetőkről és a temetkezésekről


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésében, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja

1. §


A rendelet célja az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás ellátásának biztosítása, a temető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása a helyi adottságok figyelembe vételével.


A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya Szentlőrinc város közigazgatási területén található köztemető használatával, fenntartásával, ezzel összefüggésben a temetkezési szolgáltatási tevékenységre terjed ki.

 A temető elhelyezkedése

3. §


(1)Szentlőrinc városában a temető a 0197/2 hrsz-ú, kivett temető megnevezésű ingatlanon, valamint a 0196/14 hrsz-ú, kivett temető megnevezésű ingatlanon található.  A 0197/4 hrsz-ú kivett temető megnevezésű ingatlan a Római Katolikus Egyház tulajdonában van.

(2)Az (1) bekezdésben található köztemető a Bükkösdi út mentén található.


Temető üzemeltetése

4. §


A temető üzemeltetési feladatait szerződés szerint az önkormányzat a Mammel-Mementó Kft (Pécs) üzemeltetőn (a továbbiakban: üzemeltető) keresztül látja el.


A temetési helyek kialakítása

5. §


A köztemetőben a temetési helyek a következők:

a)egyes sírhely;

b)kettős sírhely;

c)közös sírhely;

d)díszhely (díszsírhely, dísz-urnafülke);

e)sírbolt (kripta);

f)urnasírhely;

g)urnafülke (kolumbárium);

h)urnasír;

i)hamvak szétszórására alkalmas terület. 


A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság

6. §


(1)A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlója meghatározhatja a temetési helyre betemethetők körét, a temetési hely kiépítését, sírjel állítását.

(2)A temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama:

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év;

c) urnafülke (kolumbárium) esetén 10 év;

d) sírhely esetén 25 év;

d) urnasír esetén 25 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, a használati idő eltelte után a temetkezési helyek újabb ciklusra megválthatók.

(4) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(5) Nem szüntethetők meg azok a sírok, amelyek műemléki védettség alatt állnak, vagy kultúrtörténeti szempontból értéket képviselnek. E sírok gondozója temetési hely felett rendelkezési joggal bíró személy hiányában a temető tulajdonosa.

(6) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot (kriptát) öt, az egyéb temetkezési helyeket három éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül a jogszabályban előírt módon újból felhasználni. A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.

(7) Sírhely tábla vagy az egész temető lezárásáról vagy megszüntetéséről az önkormányzat képviselő-testülete dönt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleménye alapján. A képviselő-testületi határozatot követően, a temető lezárását vagy megszüntetését megelőzően azt három alkalommal a megyei lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a lezárás vagy megszüntetés előtt hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek.

(8) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig kegyeleti szempontokból nem idegeníthetők el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át.

(9) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetővel történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.


Sírhely méretek

7. §

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

 a)

 Felnőtt sírhely:

 2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles

 b)

 Gyermek sírhely:

 1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles

c) Urna földbe temetésénél:0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles

d) Sírboltok

- felszíni méretei:

3 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m

6 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m

9 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m

- belső méretei:

3 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m

6 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,75 m, mélysége 2,60 m

9 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m


(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) jogszabályban előírt engedély alapján, a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében még egy koporsó temethető. A pótdíj a következő sírhely-meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.


Sírhelyre, sírboltra vonatkozó előírások

8. §


(1) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet a temető üzemeltetőjének be kell mutatni.

(2) A sírbolt, síremlék fenntartásáról, annak létesítője vagy az elhunyt örököse vagy a rendelkezési jog gyakorlója köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére az önkormányzat elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.

(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást a temetési hely megjelölésével  a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa vagy a rendelkezési jog gyakorlója a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.


Díszsírhely

9. §


(1)Díszsírhely az e célra kijelölt temetési hely.

(2)Díszsírhelyet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete adományozhat díjmentesen díszpolgárnak, valamint azoknak az elhunyt személyeknek, akik a haza, Szentlőrinc Város, a közélet javára vagy a kultúra, az oktatás, a művészet, a tudomány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(4) A díszsírhelybe a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat megbízása alapján az üzemeltető köteles gondoskodni. A gondozási költséget ebben az esetben az önkormányzat viseli.

(6) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(7) A díszsírhely-parcellában a koporsónak a földbe temetése vagy elhamvasztás után az urna kolumbáriumba helyezése megengedett.


Díjak

10. §


(1) Az egyes temetkezési helyekért a díszsírhelyek kivételével az elhunyt hozzátartozójának vagy az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A temettető kívánságára történő halott, - illetőleg urnaáthelyezés vagy urnakiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.


Szertartások

11. §


(1)A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

(2)A temetés módjára és a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről vagy hamvasztásról gondoskodó személy akarata érvényesül, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik.


A temető használatának és igénybevételének szabályai

12. §


(1)A temetőben minden személy köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, zajkeltéstől vagy magatartástól tartózkodni.

(2)Ravatalozni az elhunytat a ravatalozón kívül nem szabad, kivéve szociális temetésnél.

(3)A gépjárművel történő behajtást az üzemeltető jogosult engedélyezni és ellenőrizni.

(4)A temetőben 10 éven aluli gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(5)A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni nem szabad.

(6)A temető területére a következő személyek hajthatnak be gépjárművel:

a)az üzemeltető vagy a temetkezési szolgáltatásokat ellátó személyek;

b)a mozgáskorlátozott személyek;

c)a sírok felújításával vagy gondozásával kapcsolatos anyagokat (pl. márvány) vagy eszközöket (pl. sírjel, sírkő) szállítják;

d)minden olyan személy, akinek behajtását az üzemeltető engedélyezte.

(7)A köztemetők nyitvatartásának rendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(8)A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül távozni kell.

(9)A nyitvatartás rendjét a temető bejáratára ki kell függeszteni.


Sírjelek, síremlékek alkalmazása

13. §


(1)A sírjel, a síremlék, sírbolt karbantartása, felújítása vagy helyreállítása a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy kötelezettsége.

(2)Ha a síremléket vagy sírjelet létesítő vagy annak jellegét megváltoztatni kívánó személy nem azonos a rendelkezni jogosult személlyel, a létesítéshez vagy az átépítéshez a rendelkezésre jogosult személy engedélye szükséges.

(3)A sírjelen fel kell tüntetni legalább az elhunyt nevét, születési és halálozási dátumát.

(4)A temetőből sírkövet, fejfát vagy egyéb síremléket kivinni az üzemeltető engedélyével lehet.


A kegyeleti tárgyak, növények elhelyezése, a sírgondozás szabályai

14. §


(1)A sír rendszeres gondozása, gyomtalanítása és karbantartása a temetési hely felett rendelkezésre jogosult személy kötelessége. A sírgondozást úgy kell végezni, hogy a tevékenység mások kegyeleti érzésit ne sértse, más személy sírgondozási tevékenységét ne akadályozza, az utakon való közlekedést ne akadályozza, a szertartást ne zavarja.

(2)A temetőben kizárólag a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (pl. koszorúk, sírlámpák, virágtartók) helyezhetők el.

(3)A temetőben bokor vagy fa ültetéséhez üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges.

(4)A rendelkezési hely feletti jogosult személy által a sírhelygondozás során elvégezhető munkák:

a)egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése;

b)cserepes-, vágott, művirág vagy koszorú elhelyezése;

c)olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 méter magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett növények közé. Az engedélyezett növényfajták jegyzékét a temető hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.

(5)A temetőben mécsest, gyertyát az időjárási viszonyokat figyelembe véve a tűzvédelmi előírások betartásával, kellő gondossággal szabad gyújtani.

(6)A temető területén az avart, elszáradt koszorú, illetve virágmaradványt az e célra kijelölt gyűjtőhelyeken, hulladéktárolóban szabad elhelyezni.

(7)A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a temető üzemeltetője gondoskodik.

(8) Nem szabad a temetőben a sírhelyek környékét felásni, onnét talajt elhordani.

(9) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.


Temetői munkák

15. §


(1)Az építési vagy bontási munkák megkezdéséhez, sírbolt vagy síremlék állításához, síremlék vagy bontási anyag elszállításához, az építőanyagnak a temetőbe való szállításához a temető üzemeltetőjének a hozzájárulása szükséges.

(2)Az (1) bekezdésben meghatározott engedély hiánya esetén a temető üzemeltetője jogosult leállíttatni a temetői munkákat,

(3) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (pl. ékszer), a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről gondoskodni szükséges a jogosultnak történő átadásig.Záró rendelkezések

16. §


(1)A rendelet 2016, május 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 17/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete.


(3) Az önkormányzati rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Szentlőrinc, 2016. április 28.

  Koltai Péter                                                                                     dr. Faragó Ágnes

  polgármester                                                                                              jegyző                                                                                             


Záradék:


Elfogadva. 2016. április 28.

Kihirdetve: 2016. április 29.


                                                                       dr. Faragó Ágnes

                                                                                jegyzőA 7/2016.(IV.29.)  Ör. 1. számú mellékleteA TEMETŐ NYITVATARTÁSI RENDJE

A temető nyitvatartása:

Április 1-jétől november 1-jéig:                                            6.00- 20 óráig

November 2-től – március 31-ig                                           7.00- 18.30 óráigA 7/2016. (IV.29.) Ör. 2. számú melléklete
A KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉÉRT FIZETENDŐ DÍJAK


I. Sírhelyárak                                                                                                       


1. 2 személyes sírbolthely díja (60 évre)


21.540,-

    4 személyes sírbolthely díja (60 évre)


26.900,-

    6 személyes sírbolthely díja  (60 évre)


32.310,-

 2. Sírhelydíj (25 évre)                                   


13.355,-

 3. Rátemetésnél 50 %-os díj


6.675,-

 4. Urnafülke (10 évre)


18.310,-

 5. Mellétemetésnél 50 %-os díj


9.155,-

 6. Urnaföld (10 évre)


10.435,-

 7. Mellétemetésnél 50 %-os díj


5.005,-


II. Temetői létesítmények igénybevételi díja


8. Hulladékszállítás


2.475,- 

9. Ravatalozó használat


13.635,-

10. Halotthűtő díja naponta                                                                                    2.050,-III. Vállalkozók temető fenntartási hozzájárulási díja

11. Új síremlék, kripta készítésénél alkalmanként


3.845,- IV. Első sírásás díja


12. Normál méretű sírásás                                                                                      27.250,-

13. Mélyített sírásás                                                                                                 35.380,-

14. 2 személyes kripta helyének kiásása                                                                 75.990,-

15. 4 személyes kripta helyének kiásása                                                                132.985,-*Fenti árak 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.