Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2017. 01. 27 - 2017. 03. 14

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy Szentlőrinc Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait külön eljárás nélkül az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

  1. §


A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat irányítása alá tartozó Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc költségvetési intézmény 2017. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2016. évi eredeti kiadási előirányzatokból kiindulva, megnövelve a 2016. évben az önkormányzatnál önálló szakfeladaton szereplő intézményi étkeztetés kiadásokkal, azon alapulva teljesüljenek.


  1. §


A 2017. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.


  1. §


Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2017. január 26.

Koltai Péter                                                                                       dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                                                 jegyzőZáradék:

Elfogadva: 2017. január 26.

Kihirdetve: 2017. január 27.


                                                                                              dr. Faragó Ágnes

                                                                                                       jegyző