Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020 (XII.2.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 6/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 03 - 2020. 12. 04

                                  

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 25/2020. (XII. 2.) önkormányzati rendelete


A szociális ellátásokról szóló 6/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról szóló 6/2018. (IV.6.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:  1. §


Az alaprendelet 8. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás legkisebb összege 2.000,- (Kétezer) Ft, legmagasabb összege 40.000,- (Negyvenezer) Ft lehet.


Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) Jelen módosító rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. december 1-jén.


Kihirdetve: 2020. december 2. napján                                                                                                          Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   Jegyző