Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 03

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:  1. §


A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak intézményére terjed ki.


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évről szóló költségvetési beszámolóját


1 516 936 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint


1 793 334 ezer Ft tényleges bevétellel,

1 721 923 ezer Ft tényleges kiadással,


az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 3 315 501 ezer Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

71 411 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal


 jóváhagyja.


A kiadáson belül:

408 378 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

  94 136 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

267 565 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

261 730 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,

277 127 ezer Ft intézményfinanszírozással,

  19 531 ezer Ft ellátottak pénzbeli kiadással,

  56 497 ezer Ft rövid lejáratú hiteltörlesztéssel,

  19 196 ezer Ft előfinanszírozással

                              317 763 ezer Ft felhalmozási kiadással

 fogadja el.


                                              

3.§


A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§


A képviselő-testület az intézményeiben 2015. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.


5. §


A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§


Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


7. §


A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.


8. §


Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


9. §


Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

                                                                                         10.§       


A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.


11. §


Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak változását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.


12. §


Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.


13.§


Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.


Záró rendelkezések

14. §


A rendelet 2016. május  3-án lép hatályba.Szentlőrinc, 2016. április 28.


Koltai Péter                                                                              dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                                         jegyző  
Záradék:

Elfogadva: 2016. április 28-án.

Kihirdetve: 2016. május 2-án.                                                                                                          Dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                  jegyző


Mellékletek