Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzati ingatlan vagyoni jellegének megváltoztatásáról

Hatályos: 2016. 10. 03

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2016.(IX.30.) önkormányzati rendeleteönkormányzati ingatlan vagyoni jellegének megváltoztatásárólSzentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott, szentlőrinci 724/67 hrsz-ú, 647 négyzetméter nagyságú, kivett közpark megnevezésű ingatlan az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti telekmegosztás által jelölt 96 négyzetméter nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül. A változás után a közpark területe 551 négyzetméterre módosul.Záró rendelkezések

2. §A rendelet 2016. október 3-án lép hatályba.
Szentlőrinc, 2016 . szeptember 29.


  Koltai Péter                                                                   dr. Faragó Ágnes

 polgármester                                                                          jegyző


Záradék:


Elfogadva: 2016. szeptember 29.

Kihirdetve: 2016. szeptember 30.                                                                                     dr. Faragó Ágnes

                                                                                              jegyző

Mellékletek