Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016.(V.2.) önkormányzati rendeleteAz önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


a) kiadási főösszege:                                           1 592 629

b) bevételi főösszege:                                          1 528 307


(2)A forrás hiány fedezete:

Az előző évi pénzmaradvány                           64 322                   A költségvetés bevételei

2.§


Az alaprendelet  3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


(1)Az önkormányzat és intézményei működési bevételei                     130 367

(2)Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                           172 387

(3)Az önkormányzat költségvetési támogatása                                    923 957

ebből működési célú                                            589 498

ebből felhalmozási célú                                       334 459

(4)Az önkormányzat átvett pénzeszközei                                             258 424

      ebből működési célra                                          258 424

      ebből felhalmozási célra                                                                       0

(5)Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei                                   15 185

(7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa                 64 322A költségvetési kiadásai

3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:(1) Az önkormányzat személyi juttatásai                                                           427 179

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                                              95 383

(3)Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai                         286 157

(4)Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                                             19 196

(5)Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök                                263312

(6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                                        23830

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                                               386 596

                  ebből hiteltörlesztés, támogatási előleg visszafizetés                         56 497

                            

(8) Az önkormányzat tartaléka                                                                           90 976


Záró rendelkezések


5.§ A rendelet 2015. december 31. napján lép hatályba.Szentlőrinc, 2016. április 28.


Koltai Péter                                                                                 dr. Faragó Ágnes

 polgármester                                                                                         jegyző
Záradék:


Elfogadva: 2016. április 28.

Kihirdetve: 2016. május 2.


                                                                                                          dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek