Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020 (XII.18.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzeti települési élelmiszer támogatásról

Hatályos: 2020. 12. 19 - 2020. 12. 31

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete


a veszélyhelyzeti települési élelmiszer támogatásról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Szentlőrinc Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésétől szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. § Szentlőrinc Város Önkormányzata a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek mérséklésére e rendelet szerinti veszélyhelyzeti települési élelmiszer támogatást (a továbbiakban: élelmiszertámogatás) biztosít.

2. § (1) Élelmiszertámogatásra jogosult lehet az a Szentlőrinc Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő nagykorú személy, aki vagy akinek

  1. a vele közös háztartásban élő gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  2. időskorúak járadékában részesül
  3. aktív korúak ellátására jogosult
  4. 85. életévét betöltötte
  5. megváltozott munkaképességűnek minősül
  6. magasabb összegű családi pótlékra jogosult (betegség vagy fogyatékosság miatt)
  7. ápolási díjban részesül
  8. fogyatékossági támogatásban részesül
  9. a Helyi Esélyegyenlőségi Program szerint szegregációs településrészen rendelkezik lakóhellyel

(2) Az élelmiszertámogatás egyszeri alkalommal nyújtandó, vissza nem térítendő természetbeni önkormányzati szociális támogatás. A csomagok összeállítása egységesen történik, valamennyi csomag ugyanazon elemeket, ugyanolyan értékben tartalmazza.

3. § Az élelmiszertámogatás megállapítása hivatalból történik, a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális – és igazgatási csoportja, a Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke, a Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak javaslatára a polgármester dönt a támogatás megállapításáról.

4. § Az élelmiszertámogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben külön előirányzatban megjelölt összeg elkülönítésével, kizárólag a keretösszeg erejéig biztosítja.

5. § Az élelmiszertámogatás egy háztartásban egy személy részére állapítható meg.

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31. napján a hatályát veszti.


Koltai Péter                                                            Dr. Tóth Sándor

                                Polgármester                                                                  JegyzőZáradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. december 17. napján.


Kihirdetve: 2020. december 18. napján a helyben szokásos módonDr. Tóth Sándor

jegyző