Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 03. 19

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete


A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL


(EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2016.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL)


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalását figyelembe véve a következőket rendeli el:[1]Adókötelezettség

1. §


 1. Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
 2. Az adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó, illetve vagyon.
 3. A helyi iparűzési adót az önkormányzat határozatlan időre vezeti be.


  Az adó mértéke

  2. §


  (1) Az adó mértéke a Htv.37.§ (1) bekezdése szerinti állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 1.8%.

  (2) Az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után naptári naponként  5000,-(Ötezer) Ft.


  Adómentesség

  3.§


 1. Adómentesség illeti meg azt a Htv. 52. § 23. pontja szerint meghatározott háziorvos vállalkozót vagy védőnő vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése, vagy a 39/A. §-a, vagy 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 10.000.000,-(Tízmillió) Forintot.
 2. Az adómentesség illeti meg azt a vállalkozót,  akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 1.000.000,-(Egymillió) Forintot.  Uniós előírásoknak való megfelelés

  4. §


(1) Az önkormányzati rendelet 3. §-ában meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint  csekély összegű támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályaival összhangban nyújtható. 

(2) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon, az e célra szolgáló formanyomtatványon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képezi.[2]


(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a szerint kell eljárni. 

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással, a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

(6) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó felhívására a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(7) Az önkormányzati rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 360/2012/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.

(8) A támogatást nyújtó önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.[3]


Értelmező rendelkezések[4]

5. §


Jelen rendelet alkalmazásában:

 1. Állami támogatás: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Kormányrendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 2. Egy és ugyanazon vállalkozás: az 14o7/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


  Záró rendelkezések

  6. §[5]


 1. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, a rendeletben meghatározott adómértéket 2016. január 1-jétől  kell alkalmazni.


 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete.


  Szentlőrinc, 2015. november 26.

              Koltai Péter                                                                            dr. Faragó Ágnes

         polgármester                                                                                   jegyző
  Záradék:  Elfogadva: 2015. november 26.

  Kihirdetve: 2015. november 30.
                                                                                                dr. Faragó Ágnes

                                                                                                      jegyző
[1]

Módosította a 2/2016.(II.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[2]

Az utolsó mondatot beépítette a 2/2016.(II.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[3]

Az utolsó mondatot beépítette a 2/2016.(II.15.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[4]

Beépítette a 2/2016.(II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[5]

A számozást módosította a 2/2016.(II.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2016. január 1-jétől.


Mellékletek