Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016 (VII.14.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 03. 02 - 2020. 04. 30


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete


a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról


(Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2020. (II.28) önkormányzati rendelettel)Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzati képviselők és a képviselő-testületi bizottságok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:


1.§


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre, valamint a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeire, képviselő és nem képviselő tagjaira terjed ki.

(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.


2.§


(1) A települési képviselő havi tiszteletdíja bruttó 60.000,- (hatvanezer) Ft. [1]


(2) A képviselőt, ha állandó bizottság elnöke további bruttó 20.000,- (húszezer) Ft tiszteletdíj illeti meg havonta. [2]


(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó képviselőt, ha két bizottság munkájában vesz részt további bruttó 10.000,- (tízezer) Ft tiszteletdíj illeti meg havonta.[3]


(4) Az állandó bizottság nem képviselőt tagjának havi tiszteletdíja bruttó 15.000,- (tizenötezer) Ft.[4]


3.§


 A rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig folyószámlára utalással történik.4. §


(1) A képviselő teljes tiszteletdíjáról vagy annak egy részéről írásban lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a polgármesterhez címezve kell benyújtani. 

(3) Amennyiben a tiszteletdíjról való lemondás határozott időtartamra történik, a kérelemben a pontos időszakot meg kell jelölni. Záró rendelkezések

5.§


  1. A rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2016. július 15. napján lép hatályba.
  2. A rendelet 4. §-a visszamenőlegesen 2016. július 1-jén lép hatályba.


(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról.


Szentlőrinc, 2016. július 13.

              Koltai Péter                                                                                   dr. Faragó Ágnes

             polgármester                                                                                            jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2016. július 13.

Kihirdetve: 2016. július 14.                                                                                                          dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                   jegyző

Záradék:


Egységes szerkezetbe foglalva a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel.


Elfogadva: 2020. február 27.

Kihirdetve: 2020. február 28.                                                                                                          dr. Tóth Sándor

                                                                                                                    jegyző