Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (X.27.) önkormányzati rendelete

a reklámelhelyezésekről

Hatályos: 2017. 12. 01 - 2018. 06. 29

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete

a reklámelhelyezésekrőlSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

 1. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a településképi, közlekedésbiztonsági szempontok, valamint a reklámtevékenységgel kapcsolatos követelmények figyelembevételével meghatározzák a településen a reklámok,  reklámhordozók, cégérek kialakítását, elhelyezését.


A rendelet hatálya

 1. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Szentlőrinc Város Önkormányzat teljes közigazgatási területére.
 2. A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik vagy amelyek Szentlőrinc város közigazgatási területén reklámot, reklámhordozót, cégért kívánnak elhelyezni vagy helyeztek el.


Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének általános szabályai

 1. §


A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámok, reklámhordozók és cégérek csak a jelen rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhetők el, a 104/2017.(IV.28.) Kormányrendelet 1. és 2. mellékletei által meghatározott területfelhasználású területen és módon.


Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

 1. §


 1. A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
 2. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen reklámot, reklámhordozót, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.
 3. Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte lévő közterületen nem helyezhető el.
 4. A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásplakát, illetve reklámhordozó a település közigazgatási területén nem helyezhető el.
 5. Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.
 6. Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.
 7. Helyi népszavazás, önkormányzat vagy más szervezet vagy személy által rendezett rendezvény vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 4 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó tájékoztató reklámhordozó, reklám, molinó, transzparens a közterületen, illetve magánterületen elhelyezhető.
 8. Reklámcélú védőháló, illetve ponyva, az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb hat hónapos időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.
 9. Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.
 10. Az erősen megrongálódott reklámhordozót, cégért a tulajdonosnak harminc napon belül el kell távolítania. A reklámhordozó vagy cégér a felújítást követően új településképi bejelentési eljárás szerint helyezhető el.Reklámok, reklámhordozók és cégérek színére, méretére, anyagára vonatkozó településképi követelmények

 1. §


 1. Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
 2. Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:
 1. a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
 2. nem alakítható ki villogó effektussal, illetve
 3. a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.

  (3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.


Reklám- és reklámberendezések közterületen történő elhelyezése

 1. §


A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletét is alkalmazni kell.


7. §A reklámhordozó elhelyezője kártalanítási igény nélkül köteles a reklámhordozót átalakítani vagy lebontani, külön tekintettel, ha:

 1.  az a településkép szempontoknak nem felel meg,
 2. a reklámhordozó elhelyezését szolgáló közterület más célú vagy településfejlesztési felhasználásra kerül,
 3. a közterület-használati engedély lejárt vagy visszavonásra került,
 4.  a reklámhordozóval érintett üzlet, intézmény, vállalkozás, szervezet, vagy annak tevékenysége megszűnt vagy műszakilag kifogásolható állapotba került.Záró rendelkezések

 1. §


E rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követő eljárásokban kell alkalmazni.


 Koltai Péter                                                                                dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                                        jegyző


Záradék:


Elfogadva: 2017. október 26.

Kihirdetve: 2017. október 27.
                                                                                                    dr. Faragó Ágnes

                                                                                                            jegyző