Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 13/2015. (VIII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 16 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete


a szociális ellátásokról szóló 13/2015. (VIII.7.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 13/2015 (VIII.7.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


1.§


Az alaprendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiakkal egészül ki:


b) rendszeres települési támogatás:

ba) települési létfenntartási támogatás

bb) települési lakásfenntartási támogatás

   bc) önkormányzati bérlakásban élőknek nyújtott lakásfenntartási támogatás.


2. §


Az alaprendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Települési létfenntartási támogatás nyújtható annak, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedül élő esetén annak 160 %-át nem haladja meg és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű vagyonnal.


(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való rászorultságát. A létfenntartását veszélyeztető élethelyzet kapcsolódhat a gyermekneveléshez is (pl. a gyermek iskoláztatásához, óvodáztatásához vagy válsághelyzetben lévő várandós anya részére vagy a gyermek fogadásának előkészítéséhez).


(3) A települési létfenntartási támogatás nyújtható eseti vagy rendszeres települési támogatás formájában, évente legfeljebb három alkalommal.


(4)  Az eseti vagy a rendszeres települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról a Bizottság dönt.


(5) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás legkisebb összege 2.000,-(Kétezer) Ft, legmagasabb összege 20.000,-(Húszezer) Ft lehet.


(7) A rendszeres települési létfenntartási támogatás összegét havonként azonos, illetve különböző mértékben is meg lehet állapítani.


(8) Rendszeres települési létfenntartási támogatást egy naptári éven belül, havi rendszerességgel legfeljebb 3 (három) hónapra lehet megállapítani.


(9) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési létfenntartási támogatás maximális összege 7.000,-(Hétezer) Ft.

3. §


Az alaprendelet 11. § bekezdése az alábbi 11/A. §-szal egészül ki:


11/A. §


 (1) Települési lakásfenntartási támogatás állapítható meg azon költségelvű bérlakásban vagy szükséglakásban (a továbbiakban: önkormányzati bérlakásban) érvényes bérleti szerződés alapján élő rászoruló személynek vagy háztartásnak az általuk lakott lakás fenntartási költségei viseléséhez.


(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális bérlakás az az ingatlan, amely Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában áll, és a kérelmező érvényes bérleti szerződésben szerződő félként szerepel.


(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászoruló az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű vagyona.


(4) Az önkormányzati bérlakásban élők részére nyújtandó települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege maximum 6.000,-(Hatezer) Ft, legkisebb összege 1.000,-(Egyezer)Ft.


(5) A kérelmezőnek a kérelemhez csatolva, számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait. A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj és a tüzelőanyag ára.


(6)  Az önkormányzati bérlakásban élők részére rendszeresen nyújtott települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.


(7) Az önkormányzati bérlakásban élők részére nyújtott települési lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel egy évben egy alkalommal, legfeljebb 6 (hat) hónapra lehet megállapítani.


(8) Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon önkormányzati bérlakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(9) Az önkormányzati bérlakásban élők részére nyújtott települési lakásfenntartási támogatást a bérlakást kezelő szervezetnek  kell utalni.


4.§


Az alaprendelet 13. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(7) Az eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 10.000,-(Tízezer) Ft. Gyógyászati segédeszköz esetén a támogatás összege a segédeszköz számlával igazolt árának 50 %-a, de maximum 100.000,-(Százezer) Ft lehet.


5. §


Az alaprendelet 15. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A Bizottság  kivételes méltányosságból évente legfeljebb három alkalommal, háztartásonként maximum 1 (egy) erdei m3 tűzifát vagy legfeljebb 100 (száz) kg közfoglalkoztatás keretében előállított brikettet biztosíthat annak a szentlőrinci lakóhellyel rendelkező rászoruló személynek, aki rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át, feltéve, hogy a lakását fával fűti és az Szt. 4. § (1) bekezdés szerinti vagyona nincs.


(2)  A kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát.

                                                                                       

(3) A tűzifa támogatásban részesülő háztartások, személyek a tűzifa elszállításáról maguk kötelesek gondoskodni az egyedi határozatban megjelölt helyszínen és időpontban.


(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás lakóingatlanonként egy személy számára állapítható meg.


(5) A tűzifa szétosztás fedezete az önkormányzat számára felajánlott fa vagy saját területen kitermelt és önkormányzati célra nem hasznosított fa vagy közfoglalkoztatás keretében előállított brikett szolgálhat. A megítélt támogatást tűzifa és brikett


(6) Települési tűzifa kérelmet szeptember 15. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani.


6.§


Az alaprendelet 16. § (3) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A Bizottság az egyedi döntéshozatal során figyelembe veszi a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal szociális igazgatási előadójának szóbeli előterjesztését.Átmeneti és záró rendelkezések

7. §  1. A rendelet 2016. február 16-án lép hatályba és a hatályba lépését következő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet előírásait a folyamatban levő, jogerősen el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.Szentlőrinc, 2016. február 11.


                        Koltai Péter                                                               Dr. Faragó Ágnes

                       polgármester                                                                          jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2016. február 11.

Kihirdetve: 2016. február 15.

                                                                                  dr. Faragó Ágnes

                                                                                          jegyző