Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 12

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


 1. A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (egészségügyi, szociális-, oktatási-, kulturális és egyéb szakfeladatot ellátó intézményeire), valamint a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.


A költségvetés főösszege

2.§


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


  a) kiadási főösszege:        1 119 867                                          

  b) bevételi főösszege:       1 104 650                                          


 2. A költségvetési hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány.


A költségvetés bevételei

3.§


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:


Az önkormányzat működési bevételei                                        1 077 483

ezen belül:

Az önkormányzat  és intézményei működési bevételei         101 656

Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                145 600                     

Az önkormányzat költségvetési támogatása                         585 807

Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra        236 931

Az önkormányzat egyéb működési célú támogatása                             7 489

               

Az önkormányzat felhalmozási bevételei                                                    27 167

ezen belül:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei                              0

Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei          27 167                           

Az önkormányzat előző évi várható pénzmaradványa                           15 217                                      

                       

A költségvetési kiadásai

4.§


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:(1)  Az önkormányzat működési kiadásai                                  1 044 262

ezen belül:

Az önkormányzat személyi juttatásai                        432 948                                                         

Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai          94 342                                    

Az önkormányzat dologi kiadásai                             258 674                                  

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai     252 298

Az önkormányzat szociális célú kiadásai                      6 000


Az önkormányzat felhalmozási kiadásai                     46 757

                  ezen belül:

            beruházás                                  30 437

                                          felújítás                                    16 320                                                                                                                                                                

(2) Az önkormányzat tartaléka                                                        28 848                                                                  


A költségvetés egyéb mellékletei

5.§


 1. A II. számú melléklet a foglalkoztatottak éves létszám előirányzatát tartalmazza költségvetési szervenként.
 2. Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a V. melléklet mutatja be.
 3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az VI. melléklet mutatja be.
 4. A 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
 5. Az önkormányzat 2016. évi felújítási és beruházási előirányzatait, forrásonként a VIII. melléklet mutatja be.
 6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a IX. számú melléklet szerint történik.
 7. Az önkormányzat több éves kihatással járó visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
 8. Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a XI. számú melléklet tartalmazza.
 9. Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
 10. A 2016-2017-2018. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XIII. számú melléklete tartalmazza.
 11. Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.


 12. Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§


(1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

(3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.


Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§


(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, a polgármester jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.  

(4) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.  

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


8.§


(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.


Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§


 (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§


(1) A 2016. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellen jegyzi.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2016-2017. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§


 (1) A sport-, civil szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattételi hatásköre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, valamint a Humán Bizottságnak van. A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottságok a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesznek a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a javaslattételt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

 (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig  köteles eleget tenni.


Önkormányzati biztos kirendelése

12.§


(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


Létszám és bérgazdálkodás

13.§


 1. A képviselő-testület a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal és az irányított intézmények engedélyezett létszámát a II. számú melléklet szerint állapítja meg.
 2. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló törvény szerint 2016. január 1-jétől a közszolgálati tisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
 3. A képviselő-testülete a közalkalmazottak illetménypótlék alapját 20 000 Ft-ban állapítja meg.
 4. A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 000,-(Kettőszázezer)- Ft-ban állapítja meg.
 5. A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó 130.270- Ft-ban állapítja meg.
 6. A szakmai önállósággal rendelkező intézmények vezetőinek:
  1. az intézmény részére engedélyezett létszámirányszámot a tényleges foglalkoztatás éves átlagban be kell tartaniuk,
  2. az egyes foglalkoztatási formákra (teljes-és részmunkaidős) álláshelyenként engedélyezett előirányzatot nem lépheti túl,
  3. a feladatváltozás, illetve egyéb okból megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel, csak a polgármester engedélyével.
 7. Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

  Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.


  A nyilvánosság biztosítása

  14.§


  Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.


  Záró rendelkezések

  15.§


  (1) A rendelet 2016. március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési évre, 2016. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.


  (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


  Szentlőrinc, 2016. március 10.

  Koltai Péter                                                                                Dr. Faragó Ágnes

  polgármester                                                                                            jegyző  Záradék:

  Elfogadva:  2016. március 10.

  Kihirdetve:  2016. március 11.                                                                                                            Dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                  jegyző