Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő - testületének

17/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 5. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:


c) átmeneti elhelyezés formájában.


  1. §


Az alaprendelet az alábbi 5/A. §-szal egészül ki:


Átmeneti elhelyezés biztosítása


(1)     Az    Önkormányzat különösen indokolt esetben, erre irányuló kérelem   alapján, átmeneti elhelyezést biztosíthat az olyan rászorulók számára, akik külső elháríthatatlan okból (így különösen, de nem kizárólagosan természeti katasztrófa, elemi csapás, tűzeset) időszakosan nem képesek gondoskodni a lakhatásukról.


(2)   Átmeneti elhelyezés céljára a más célra fel nem használható lakás vagy helyiség adható bérbe.


(3) Az átmeneti elhelyezés tárgyában érkezett kérelmet a Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság soron kívüli ülésén bírálja el.


(4)  Átmeneti elhelyezés biztosítására önkormányzati lakást, illetve helyiséget csak határozott időre, legfeljebb két hónapra lehet bérbe adni.


Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


Jelen rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2020. szeptember 24.
Koltai Péter                                                                                  dr. Tóth Sándor

             polgármester                                                                                         jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2020. szeptember 24.

Kihirdetve: 2020. szeptember 25.


                              

                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                   jegyző