Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő bejhatási engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló önkormányzat rendelet

Hatályos: 2020. 10. 01


SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2020. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Értelmező rendelkezések


1. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. függelék II. a) pontjában meghatározott fogalom.
 2. kereskedelmi egységek: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 2. § 13. és 18. pontjaiban meghatározott tevékenységet folytatók.
 3. közút: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. függelék I. a) pontjában meghatározott fogalom.
 4. járműszerelvény: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. függelék II. p) pontjában meghatározott fogalom.
 5. üzemben tartó: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 18. pontjában meghatározott fogalom.


A rendelet hatálya


2.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet gépjármű tulajdonosra és üzembentartóra, aki SzentlőrincVáros közigazgatási területén SzentlőrincVáros Önkormányzatának tulajdonában lévő a (2) bekezdésben meghatározott közlekedési táblával ellátott közterületen (útszakasz, park) rendelet hatálya alá tartozó gépjárművel közlekedik.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

 1. a „mindkét irányból behajtani tilos” és az utóbbival együtt alkalmazott „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes behajtási engedélyek,
 2. a „súlykorlátozás” és/vagy a „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó közterületre érvényes útvonalengedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:

 1. a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,
 2. a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,
 3. műszaki és baleseti mentést ellátó,
 4. a kommunális feladatot ellátó (ideértve a köztisztasági szolgáltatásokhoz, hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt),
 5. az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartást vagy tisztítást végző,
 6. a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző gépjárműre.(4) A behajtáshoz és várakozáshoz nem kell engedélyt kérni a (3) bekezdésében felsoroltakon kívül:

 1. a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gépjárművei részére,
 2. SzentlőrincVáros Önkormányzata által kiadott szolgálati igazolvánnyal rendelkező gépjármű részére célforgalom esetén,
 3. Szentlőrinc Város többségi tulajdonában álló gazdasági társaságai gépjárművei részére
 4. diplomácia mentességet élvező személy, ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművek részére,
 5. megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel rendelkező, és azt használó gépjármű részére,


Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó különleges szabályok


3. §

(1) Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester jogosult az önkormányzat tulajdonában lévő útra ideiglenes forgalomkorlátozást, forgalmi rend-változást elrendelni, melyről a helyi lakosságot, rendőrséget, az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalt a helyben szokásos módon, a város honlapján kötelező tájékoztatni.


(2) A polgármester a rendelet hatálya alá tartozó közterületre behajtási engedélyt önkormányzati érdekből díjmentesen adhat ki.(3) Szentlőrinc Város közigazgatási területén lévő helyi közutat az ADR hatálya alá tartozó járműszerelvény csak a fuvarokmányban szereplő címzett(ek) elérése céljából veheti igénybe.


Az engedély kiadásának feltételei


4. §

(1) A behajtási engedély kiadása iránti 1. számú melléklet szerinti kérelmet, a kérelmezett időpontot megelőzően, de legalább 8 nappal korábban, egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett

 1. a gépjármű tulajdonosa/üzembentartója,
 2. az a) pontban meghatározottak képviseletében eljáró személy,
 3. a kérelemben megjelölt, a behajtási tilalommal érintett közterületről megközelíthetőingatlanban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be.(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott engedélyek (a továbbiakban engedély) kiadásairánti kérelmet az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően határoz a behajtási engedély kiadásáról, vagy a kérelem elutasításáról.


(3) Rendkívül indokolt esetben a jegyző engedélyezheti a soron kívüli ügyintézést.


(4) Az engedély egy adott gépjárműre adható ki, a rendelet által előirt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden gépjárműre külön engedélyt lehet kiadni.


(5) Az engedély kiadásának feltétele a kérelmezett időszakban történő be- és kihajtásra, valamint a meghatározott napon egyszeri be- es kihajtásra kiadott engedély esetében, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:

 1. a gépjárművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- es kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,
 2. az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos (üzembentartó), a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy az ingatlanban székhellyel vagy telephellyel (fiókteleppel) rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosult vagy ott székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó és a kérelemben megjelölt gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül – nem közterületen - garázsban, udvaron helyezi el,
 3. a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg,
 4. különleges esemény (pl. esküvő, filmfelvétel) lebonyolítása céljából kívánják a tilalommal érintett közterületet használni.


(6) A behajtási engedély kiadása megtagadható, ha

 1. az adott útszakaszokra vonatkozó megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható;
 2. a behajtással érintett útvonalba eső helyi közutak bármelyikének teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy az arra előírt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű azon közlekedjen;
 3. olyan időjárási körülmény áll fenn, amely a nem szilárd burkolatú helyi közutak állagát behajtás esetén jelentősen károsítaná.


(7) A jegyző, amennyiben a kérelmezett útvonalat nem tartja megfelelőnek, az engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a gépjárműnek közlekednie kell, és azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és azok tartozékainak védelmét.


(8) Az engedély kiadásának további feltétele a méltányossági behajtási engedély esetén, hogy a gépjármű tulajdonosának köztartozása nincs SzentlőrincVáros Önkormányzata felé. Az erről szóló igazolást a kérelmező köteles a behajtási engedély kiadása iránti kérelméhez csatolni. Ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani.


(9) Az (6) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell úgy, hogy a feltételek fennállásáról szóló okiratok eredeti példányát az eljárásban részt vevő ügyintézőnek bemutatja és a fénymásolt példányt a kérelméhez csatolja.


Az engedély megváltása


5. §

(1) A behajtási engedély iránti 1. számú melléklet szerinti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 1. magánszemély esetén a kérelmező nevét, lakóhelyét, elérhetőségét;
 2. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adószámát, cégjegyzék számát, a képviselője nevét es elérhetőségét;
 3. a gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának nevét, címét és elérhetőségét;
 4. a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a járművet– a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni;
 5. a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPMBM együttes rendelt 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik;
 6. a kérelem indokait, illetve az 4. § (6) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállását;
 7. a behajtási tilalom alá tartozó útvonalat, útszakaszt, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri;
 8. a behajtással érintett ingatlan pontos meghatározását (cím, hrsz.);
 9. a kérelmezett érvényességi időtartamot, amelyre a behajtási engedélyt igényli.


(2) Amennyiben a kérelemben szereplő helyrajzi számon, címen nyilvántartott ingatlanra – a megközelíthetőség szempontjából – több, az 2. § (1)-(2) bekezdéseiben körülírt behajtási tilalom vonatkozik, a kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az ingatlan tekintetében a kérelmező mely behajtási tilalommal érintett közterületre (út, útszakasz, park) igényli a behajtási engedély kiállítását.


Az engedély érvényességi ideje


6. §

(1) Az engedély a kiadás napjától kezdődően az engedélyben megjelölt időpontig érvényes. Az engedély érvényességének legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év.


(2) Az engedély az alábbi időszakokra adható ki:

 1. behajtási engedély esetén: meghatározott napon/kon történő egyszeri ki- és behajtásra,
 2. 3 hónap, 6 hónap, 1 év időtartamra.


(3) Az engedély a (2) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek a feltétel megszűnését követően 8 napon belül értesítenie kell.


Az engedély díja


7. §

(1) Az engedély kiadásáért a kérelmezőnek a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kell megfizetnie.


(2) Súlykorlátozásra való tekintet nélkül, a polgármester méltányossági alapon behajtási engedélyt adhat ki

 1. ingatlan-felújításnál, illetve építkezésnél építőanyag beszállítási szolgáltatásra annak, a magánszemélynek, aki a védett övezetben jogerős építési engedéllyel rendelkezik;
 2. a védett övezetbe az ott lakók költöztetését végző tehergépkocsi részére;
 3. lakossági célú tüzelőanyag szállítására annak érdekében, aki a védett övezet területén lakóhellyel rendelkezik.


(3) A méltányossági alapon kiadott behajtási engedélyekért – a 6. § (2) bekezdés c) pontjánakkivételével – a 1. számú mellékletben meghatározott díjakat kell megfizetni. A lakossági célú tüzelőanyagszállítása esetén a behajtás díjmentes.


(3) Az időszakra meghatározott díjak egymást követő naptári napokban értendőek és az engedély kiadásának napja az időszak első naptári napjának számít. A naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.


(6) Az engedélyek díját az Szentlőrinci Város Önkormányzat ……………………. számú számlájára kell befizetni átutalási postautalványon vagy banki átutalással.


(7) Az engedély csak a (1) és (2) bekezdésekben meghatározott díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatását követően adható át a kérelmezőnek.


Az engedély felülvizsgálata és visszavonása


8. §

(1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal) kezdeményezésére a jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja es amennyiben indokolt, visszavonhatja.


(2) Az ellenőrzést végző szerv jogosult azt az engedélyt a használótól elvenni:

 1. amelyet nem az arra jogosult használ,
 2. amelynél az engedély használatának jogcíme megszűnt, vagy nem arra a célra használják,
 3. amely hamis vagy nem az engedély eredeti példánya,
 4. amelyet a rendeletben meghatározottaktól eltérően használnak,
 5. amellyel bármely más módon visszaéltek.


(3) Az ellenőrzést végző szerv köteles a (2) bekezdés alapján elvett engedélyt haladéktalanul visszajuttatni a jegyzőhöz. A jegyzőhöz visszajuttatott engedélyt a jegyző visszavonja és azt a kiadásának évében nem pótolja. A visszavonást követő időszakra befizetett díj arányos részét az önkormányzat nem téríti meg.


Az engedély használata


9. §

(1) Az engedély csak az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes.


(3) Az engedély csak a 3. § (6) bekezdés b), d) pontjaiban meghatározott áthaladás és esemény lebonyolításához, és a 3. § (6) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott munka elvégzéséhez jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra, illetve az ott a feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb 7.00-18.00 percig történő várakozásra.


(4)Az engedélyt a gépjármű vezetőjének a tilalommal érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia. A várakozás idején a gépjármű szélvédőjének bal oldalán jól láthatóan kell elhelyezni.


(5) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít.


(6) Az engedélyről – bármilyen formában – másolatot készíteni tilos.


10. §

(1) Az engedély eredeti jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az engedély kiállítója díjmentesen kicseréli.

(2) Az engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését az engedély kiállítója felé 3 munkanapon belül be kell jelenteni es az engedély pótlására kérelmet kell benyújtani. A pótlás díjmentes.

(3) Amennyiben az engedéllyel rendelkező járművet a tulajdonosa az engedély érvényességi ideje alatt értékesíti, az engedélyt vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak.

(4) Új engedélyt kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben az engedély visszaadásával egyidejűleg a kérelmező másik járműre engedélyt igényel, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 1. az igénylő hitelt érdemlően igazolja az adásvétel tényét,
 2. a gépjármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban engedéllyel rendelkező gépjárművel megegyező, vagy annál kisebb.

(5) A (4) bekezdésben foglalt engedély csere csak az ott szereplő feltételek teljesülése esetén lehetséges. Minden egyéb esetben az új engedély díját, az új engedélyt szerző járműre vonatkozó paraméterek alapján kell meghatározni.


11. §

(1) Az engedély birtokában a helyi közútban bizonyíthatóan az engedélyes gépjármű által okozott károk helyreállítása annak a kötelessége, akinek a nevére a közút tulajdonosa az engedélyt kiállította (helyreállítás kötelezettje).

(2) A helyreállítást a károkozást követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 naptári napon belül el kell végezni.

(3) A helyreállításig a helyreállítás kötelezettjének kell gondoskodni a károkozás helyszínén a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosításáról.

(4) A közút helyreállítását az eredetivel megegyező vagy azzal, egyenértékű pályaszerkezettel (rétegrenddel) kell végezni. Útszegéllyel ellátott közút esetén a helyreállítási kötelezettség az útszegélyre is vonatkozik. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50%-át, akkor a helyreállítás a forgalmi sáv teljes szélességére vonatkozik.

(5) A helyreállítás szakszerűségét es a közterület állapotát a helyi közút fenntartója ellenőrzi.

(6) A helyreállítás kiváltható külön megállapodásban rögzített feltételek szerint a kár mértékével arányosan megállapított díjnak SzentlőrinciVáros Önkormányzatszámlájára történő befizetésével.


Az engedélyes ellenőrzése

12. §

(1) A rendeletben meghatározott előírások betartását a rendőrség a közterületfelügyelet és a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

(2) A tilalommal érintett önkormányzati terülteken az ellenőrző szervek jogosultak, a területre behajtó gépjárműre kiállított behajtási engedély meglétét és érvényességét ellenőrizni.


Vegyes és záró rendelkezések


13. §

(1) A rendelet alkalmazásában SzentlőrincVáros közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szerezet gépjármű tulajdonos/üzembentartó

 1. a rendelet hatálya alá tartozó, tilalommal érintett közterületre engedély nélkül behajt, ott várakozik,
 2. a tilalommal érintett közterületen nem az e rendeletben meghatározott szükséges ideig, hanem 60 perc időtartamot meghaladóan várakozik,
 3. az ADR hatálya alá tartozó gépjármű szerelvénnyel a 2. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő módon hajt be önkormányzati közútra,
 4. a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt jogosulatlanul használja,
 5. olyan engedélyt használ, melynek jogcíme megszűnt, vagy nem az engedélyben meghatározott célra használja,
 6. hamis, vagy bármilyen módon másolt engedélyt használ,
 7. a rendelet hatálya alá tartozó engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérő célra használja,
 8. a rendelet hatálya alá tartozó engedéllyel bármely módon visszaél és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) A közigazgatási bírság kiszabására közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.


14. §

Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

jegyző


Záradékok:

A rendelet 2020. október 24. napján került elfogadásra.

A rendelet 2020. október 25. napján kihirdetésre került.Dr. Tóth Sándor Jegyző


A 18/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete


BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMKérjük, a kérelmet olvashatóan nyomtatott betűkkel kitöltetni, és aláírással ellátni!


Minden gépjárműre külön kérelmet töltsön ki!


I.Az engedélyt kérő adatai:


Az engedélyt kérő (magánszemély) neve:

____________________________________________________________________________________________________

anyja neve:.

____________________________________________________________________________________________________

lakcíme:

____________________________________________________________________________________________________

posta címe:

____________________________________________________________________________________________________

telefonszáma*:

____________________________________________________________________________________________________

email címe*:

___________________________________________________________________________________________________


Az engedélyt kérő vállalkozás/gazdasági szervezet egyéb szervezet neve:

____________________________________________________________________________________________________

nyilvántartásiszáma: __________________________________________________________________________________________________

képviselője:

___________________________________________________________________________________________________

székhelye:

____________________________________________________________________________________________________

telephelye:

____________________________________________________________________________________________________

posta címe:

____________________________________________________________________________________________________

telefonszáma*:

____________________________________________________________________________________________________

email címe*:

___________________________________________________________________________________________________Kereskedelmi tevékenységre való hivatkozásnál annak nyilvántartásba vételi száma:

____________________________________________________________________________________________________


Amennyiben olyan körülményre hivatkozik, amelyen hatósági nyilvántartás nem tartalmaz, a körülményt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát kell becsatolni.


____________________________________________________________________________________________________


II.A behajtásra kérelmezett hely (övezet, utca, házszám/hrsz):


_____________ számú övezet


__________________________________utca, házszám (hiányában hrsz.)


Az ingatlan területén parkolóhellyel (pl. garázs)


Œrendelkezem                                                             Œnem rendelkezem.


III.A kérelmezett időszak:


Œ1 nap                               Œ1 hónap                         Œ6 hónap                         Œ1 évKezdete: 20____. év _________________________ hó _____________ nap


IV.A gépjármű forgalmi rendszáma:


típusa:

________________________________


forgalmi engedély száma:

________________________________


gépjármű össztömege(3500 és 10000kg között):

________________________________ kg.


VI.A behajtás jogcíme, illetve a behajtást indokoló nyomós ok:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________


(lakóhely, tartózkodási hely, ingatlan tulajdon, székhely, telephely, rendezvény, önkormányzati érdek, esküvő, áruszállítás stb.)


Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kérelmező nem a saját tulajdonában lévő gépjárműre kéri a behajtási engedélyt, akkor a gépjármű használati jogosultságát hitelt érdemlően igazolnia kell, az ezt igazoló okiratot vagy annak másolati példányát mellékelje a kérelemhez!


A kérelemhez mellékelt iratok felsorolása:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________


Alulírott kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a behajtással, áruszállítással, várakozással kapcsolatos előírások megszegése közigazgatási bírságot von maga után, illetve visszaélés esetén az engedély visszavonható.


_________________ helyen, 20____. év _________________________ hó _____________ nap


_________________________

kérelmező

TÁJÉKOZTATÓ


A behajtási engedély használatának ellenőrzésére jogosult a rendőrség a közterület-felügyelet és az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője.


Kötelező mellékletek:


a forgalmi engedély, a lakcímet igazoló dokumentum és a személyazonosító igazolvány másolata

a tartózkodási hely megközelítése esetén: lakásbérletnél a lakás tulajdonosának nyilatkozata a lakásbérlet időtartamára vonatkozóan, illetve egyéb saját tulajdonú ingatlan megközelítése esetén a tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolása, térítésmentesen kiváltani kívánt engedély esetén, az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatala által kiadott igazolás.


Érvényesség A behajtási idő korlátozása Díj
A 18/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete


BEHAJTÁSI ENGEDÉLY DÍJA:

Gépjármű össztömeg

Érvényesség


lakossági


közületi

3,5 t -7,5

1 nap

1 000,- Ft

1 500,- Ft

1 hét

4 000,- Ft

7 000,- Ft

1 hónap

10 000,- Ft

14 000,- Ft

6 hónap

20 000,- Ft

30 000,- Ft

1 év

30 000,- Ft

50 000,- Ft

Méltányossági díj

(10 t-ig)


Mindenkori díj 50%

Lakossági tűzifa 0Ft


7,5-10 t felett

1 nap

1 500,- Ft

2 500,- Ft

1 hét

6 000,- Ft/

10 000,- Ft

1 hónap

12 000,- Ft

30 000,- Ft

6 hónap

24 000,- Ft

40 000,- Ft

1 év

45 000,- Ft

75 000,- F

10 t-24 t felett

1 nap

2 000,- Ft

3 000,- Ft


1 hét

8 000,- Ft

14 000,- Ft

1 hónap

20 000,- Ft

24 000,- Ft

6 hónap

40 000,- Ft

50 000,- Ft

1 év

75 000,-Ft

100 000,- Ft

24 t felett

1 nap


25 000,- Ft

1 hét


50 000,- Ft

1 hónap


100 000,- Ft

6 hónap


nem igényelhető

1 év


nem igényelhető


A szükséges legrövidebb ideig történő, de maximum 8.00-18.00 óra közötti közterületi várakozásra jogosít


Övezetek:


1-es számú – Északi - övezetbe tartozó utcák:

- Ady Endre; Attila; Árok; Bertalan püspök; Bocskai István; Eszterházy út; Keresztesi; Ifjúság út

felső szakasza a Törökföld u., Kismező; Kosztolányi Dezső u; Liget u;

Mátyás király; Móra Ferenc; Móricz Zsigmond; Dr. Múró L.; Nyárfa; Szent Imre utcák, Március

15. tér. Törökföld utca (nyugati irányú kanyartól délre)


2-es számú – Déli - övezetbe tartozó utcák:

- Bartók Béla; Bányász; Dózsa György; Gárdonyi Géza; Gyöngyvirág; József Attila; Kodály

Zoltán; Kodolányi János utca egy szakasza; Liliom; Liszt Ferenc; Múzeum köz; Mikszáth

Kálmán; Nefelejcs; Táncsics Mihály; Váci Mihály; Virág; Ybl Miklós; Zrínyi utcák.

/ Nem tartozik az övezetbe: Kodolányi János utca Deák Ferenc utca és Vasút utca közötti része,

valamint a Vasút utca. /


3-as számú – Nyugati - övezetbe tartozó utcák:

- Aradi Vértanúk út; Arany János; Árpád; Baja; Bem; Fürdő; Kossuth Lajos; Megye; Petőfi

Sándor; Rákóczi; Temető; Tinódi; Szabadság, Széchenyi I., Toldi Miklós utcák és a Templom tér.

A személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályok – különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet), a magyar 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján járunk el.

Adatkezelési tájékoztatónkat megtekintheti a hivatalunkban, illetve elérheti az Önkormányzat honlapján (http://www.szentlorinc.hu/adatkezeles) vagy másolatot kérhet válasz e-mailben.


Tudomásul vettem:


_________________ helyen, 20____. év _________________________ hó _____________ nap_________________________

kérelmező


A 18/2020. IX.25.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékleteBEHAJTÁSI ENGEDÉLY ÉRVÉNYES


Az engedély használója - a hátlapon lévő szabályok betartásával - jogosult a                 Sorszám:

város védett övezeteibe behajtani és ott közterületen várakozni.

..............-..........forg. rendszámúgépjárműre

...... ………… érvényes (év/hónap/nap)

……………… övezetre

        Szentlőrinc Városi Önkormányzat                               PH                         .................................

                                                                                                                                             aláíráshátlapra:


AZ ENGEDÉLY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI:

1. Az engedély kizárólag az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú tehergépkocsikra érvényes.

2. Az engedélyt parkoláskor a szélvédő mögött, jól látható helyen kell elhelyezni.

3. Az engedély az érvényessége alatt, illetve visszavonásig érvényes.
ÚTVONAL ENGEDÉLY ÉRVÉNYES


Az engedély használója - a hátlapon lévő szabályok betartásával - jogosult a                 Sorszám:

város védett övezeteibe behajtani és ott közterületen várakozni.

..............-.......... forg. rendszámú gépjárműre

...... ………… érvényes (év/hónap/nap)

……………… ………………………………………………………útvonalra

............................................................................................................ Sorszám:

        Szentlőrinc Városi Önkormányzat                               PH                         .................................

                                                                                                                                             aláíráshátlapra:


AZ ENGEDÉLY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI:

1. Az engedély kizárólag az engedélyen feltüntetett forgalmi rendszámú tehergépkocsikra érvényes.

2. Az engedélyt parkoláskor a szélvédő mögött, jól látható helyen kell elhelyezni.

3. Az engedély az érvényessége alatt, illetve visszavonásig érvényes.