Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2021. 02. 12

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete


a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól


(Egységes szerkezetben az 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelettel, a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel és az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelettel)Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


E rendelet hatálya Szentlőrinc város közigazgatási területén belül a házasság megkötésével kapcsolatos anyakönyvvezetői közreműködést igénylő szolgáltatást igénybe vevőkre és ezen eljárásban közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki.


Értelmező rendelkezések

2. §


E rendelet alkalmazásában :

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

b) kérelmezők: a hivatali helyiségen-, hivatali munkaidőn kívül tartandó házasságkötést az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,

c) hivatali helyiség: Szentlőrinc város Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

d) hivatali munkaidőn kívüli időpont: a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől eltérő időpont, amely nem eshet vasárnapra[1].


 Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés

3. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető szabadtéri közreműködésének engedélyezését az elektronikus rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban a bejelentési szándékkal egy időben, de legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző 30. napig. A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának a figyelembe vételével dönt.


(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezőknek kell gondoskodniuk a külső helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására alkalmas keretéről. A hivatali helyiségen kívüli helyszín akkor alkalmas az anyakönyvi esemény megtartására, ha az anyakönyvi iratok és kellékek sérülés és szennyeződésmentes elhelyezését biztosító asztal, valamint az időjárástól védő fedett rész rendelkezésre áll.


 (3) A szabadtéri közreműködés akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmény bekövetkezte (pl. vihar, szélsőséges időjárás) esetén az anyakönyvi esemény méltó lebonyolításához megfelelő helyiség rendelkezésre áll.


(4) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető a rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményt vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza vagy testi épségét nem veszélyezteti.


(5) Az anyakönyvvezetőnek a külső helyszínre való utazására a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj nyújt fedezetet.


4. §


(1) A közeli halállal fenyegető állapot esetén a hivatali helyiségen kívül történő házasság megkötésére irányuló eljárás során a felek a jogszabályban meghatározott eljárási határidő alól mentesülnek.


(2) Az anyakönyvi eseményre munkaszüneti napokon is van lehetőség.


(3) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az eljáráshoz a felek által bemutatott orvosi igazolás szükséges.


A díj megfizetésének mértéke, módja

5. §


(1) Hivatali munkaidőben a jegyző térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget.

(2) Amennyiben a felek a rendezvény lebonyolításához külső közreműködő, valamint nem az alapfelszerelés körébe tartozó kellékek bevonását igénylik, úgy azokat saját költségen kötelesek biztosítani.

(3) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő, valamint hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény esetén a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A díjat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési számlájára legkésőbb az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg készpénzben vagy átutalással kell megfizetni.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják a díj befizetését. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a hivatalnak a kérelmező részére öt munkanapon belül vissza kell utalni.

(5) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért eseményenként bruttó 15.000.-(Tizenötezer) Ft díjazás illeti meg. A díjazás, az anyakönyvi eseményt követően a jegyző engedélyével kerül kifizetésre. [2]Díjmentes anyakönyvi esemény

6. §


Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt, előzetes engedély alapján adható díjmentesség.


Anyakönyvi esemény elmaradása

7. §


(1) A szolgáltatás igénybevevői a befizetett díj teljes összegének a visszatérítésére jogosultak, amennyiben az anyakönyvi eseményre vonatkozó bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően, mindketten legalább 10 (tíz) nappal korábban írásban visszavonják.


(2) Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői az anyakönyvi eseményre vonatkozó bejelentésüket a rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követően vagy egyáltalán nem vonják vissza és az anyakönyvi eseményre nem kerül sor vagy az anyakönyvi eseményen csak egyik fél jelenik meg, a díj visszafizetésére nincs lehetőség.


Átmeneti és záró rendelkezések

8. §


(1) Ez a rendelet 2017. május 27-én lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a folyamatban levő, el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

Koltai Péter                                                                             dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                                              jegyző


Záradék:


Elfogadva: 2017. május 25.

Kihirdetve: 2017. május 26.


                                                                                              dr. Faragó Ágnes

                                                                                                        jegyzőZáradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelettel.                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                       jegyző

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel.


Elfogadva: 2020. február 27.

Kihirdetve: 2020. február 28.
                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                       jegyző


Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelettel.


Elfogadva: 2021. február 10.

Kihirdetve: 2021. február 11.
                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                       jegyző                                                                       A 8/2017.(V.26.) Ör. 1. számú melléklete[3]Esemény megnevezéseSzolgáltatási díj összege szentlőrinci lakcímmel rendelkező ügyfél esetén
Szolgáltatási díj összege

szentlőrinci lakcímmel nem rendelkező ügyfél esetén

Hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény


16.000,- Ft + áfa


20.000,- Ft + áfa

Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény


16.000,- Ft + áfa


20.000,- Ft + áfa

Hivatali munkaidőben, Szentlőrinc Város Önkormányzata dísztermében történő anyakönyvi esemény esetén


5.000,- Ft + áfa


10.000, Ft + áfa


[1]

Módosította az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától.

[2]

Módosította a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. március 2. napjától.

[3]

Módosította a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. március 2. napjától.