Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020 (XII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 31 - 2021. 01. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:

1. §


Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


a) kiadási főösszege:                                           2 599 064

b) bevételi főösszege:                                          1 658 677


A költségvetés a 940 387 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.


A költségvetés bevételei

2.§


Az alaprendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza Forintban meghatározva


                                                                     ezer Forint

  1. Az önkormányzat működési bevételei                                  1 205 878

ezen belül:

Az önkormányzat és intézményei működési bevételei   151 144

Az önkormányzat közhatalmi bevételei                          159 587                      

Az önkormányzat költségvetési támogatása                   750 442

Az önkormányzat működési célú támogatásai                137 406

Az önkormányzat elszámolásból származó bevételei          6 954                     

Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra         345

                 

  1. Az önkormányzat felhalmozási bevételei                                 452 799

ezen belül:

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásai           451 948

Az önkormányzat felhalmozási bevételei                              150

Az önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei      701


  1. Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa    940 387                  


A költségvetési kiadásai

3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza Forintban meghatározva


                                                                                        ezer Forint

  1. Az önkormányzat működési kiadásai                                            1 180 582

ezen belül:

Az önkormányzat személyi juttatásai                                         467 673                     

Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                           79 249                         

Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai        280 553

Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                        6 000

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai                       347 047

Az önkormányzat egyéb elvonásai, befizetései                                   60


  1. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                                   349 677

ezen belül:

      beruházás                                                                                25 291

      felújítás                                                                                 322 792

      egyéb felhalmozási célú kiadás                                                 1 594


  1. Az önkormányzat tartaléka                                                          1 041 256                      
  2. Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                                27 549                     


Záró rendelkezések


4.§


A rendelet 2020. december 31. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2020. december 29.  Koltai Péter                                                                                 Dr. Tóth Sándor

 polgármester                                                                                           jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2020. december 30.

Kihirdetve: 2020. december 30. 11. órakor

                                                                                                          Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   jegyző