Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 15 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016. (II.15.) önkormányzati rendeleteA helyi iparűzési adóról szóló 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet

 módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 20/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet)  módosítja és a következőket rendeli el:


1. §


Az alaprendelet felhatalmazó rendelkezései helyébe az alábbi szövegrész kerül:„Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalását figyelembe véve a következőket rendeli el:”


2. §


Az alaprendelet az alábbi 5.§-szal egészül ki, egyidejűleg a Záró rendelkezések sorszámozása 6. §-ra módosul.


Értelmező rendelkezések

5. §


Jelen rendelet alkalmazásában:

 1. Állami támogatás: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Kormányrendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
 2. Egy és ugyanazon vállalkozás: az 14o7/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


  3. §


  Az alaprendelet 4. §-a (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:


  „A nyilatkozat jelen önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képezi.”


  4.§  Az alaprendelet 4.§-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:


  „A támogatást nyújtó önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.”  Záró rendelkezések

  5. §


  A rendelet visszamenőlegesen, 2016. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  Szentlőrinc, 2016. február 11.                Koltai Péter                                                                          dr. Faragó Ágnes

         polgármester                                                                                   jegyző

  Záradék:  Elfogadva: 2016. február 11.

  Kihirdetve: 2016. február 15.

                                                                              dr. Faragó Ágnes

                                                                                     jegyző
  A 2/2016.(II.15.) Ör. 1. számú melléklete  Igazolás csekély összegű támogatásról


  Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

  Projekt megnevezése:

  Támogatást nyújtó döntésének száma:

  Támogatás odaítélésének időpontja:

  A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:


  A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

  Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.


  Kelt, …


  …………………………………………………………..               

  Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)