Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 11 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete


A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


  1. §Az alaprendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Az önkormányzat által ellátandó alap-tevékenységek kormányzati funkciók szerint:

-    011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

-    013320    Köztemető-fenntartás és - működtetés,

-    013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-    041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

-    041232    Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás

-    041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-    041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram

-    045120    Út, autópálya építése

-    047410    Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

-  064010     Közvilágítás

-    066010    Zöldterület-kezelés

-    066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

-    072112    Háziorvosi ügyeleti ellátás

-    072210   Járó betegek gyógyító szakellátás

-    072311   Fogorvosi alapellátás

-    074011    Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

-    081030    Sportlétesítmények, edzőtáborok  működtetése és fejlesztése

-    081061    Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

-    081071    Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

-    082042    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-    082044    Könyvtári szolgáltatások

-    082092    Közművelődési – hagyományos  közösségi kulturális értékek gondozása

-    091220    Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze függő működési feladatok

-    092120    Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok       

-    096015    Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-   096025   Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

-    096030    Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

-    107052    Házi segítségnyújtás

-   107053     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


  • 045160   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása
  • 045161   Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
  • 104037   Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


Záró rendelkezések

2. §


A rendelet 2016. március 11-én lép hatályba.

Koltai Péter                                                                        dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                               jegyző
Záradék:Elfogadva: 2016. március 3.

Kihirdetve. 2016. március 4.


                                                                                           dr. Faragó Ágnes

                                                                                                  jegyző